Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta

Ympäristöriskien torjunta ja ympäristövahinkojen korjaaminen ovat merkittäviä kustannusten aiheuttajia. Ympäristövastuullisen toiminnan tavoitteena on säästää sekä ympäristöä että rahaa, ja oikeilla toimenpiteillä puhdistettavan maan arvoa voidaan myös lisätä.

Kattavaa ympäristöriskien hallintaa

Senaatti-kiinteistöt käytti pilaantuneiden maiden kunnostukseen ja niihin liittyviin selvityksiin vuonna 2012 yhteensä noin 1,15 miljoonaa euroa, joka on lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 2011 verrattuna. Vaikutukset maan käyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen on Senaatti-kiinteistöjen yksi merkittävä ympäristönäkökohta, joten toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia vähennetään vuosittain ympäristöohjelmaan kirjattujen tavoitteiden avulla.

Maa-alueen omistajalla merkittävä vastuu

Senaatti-kiinteistöt on maa-alueen omistajana/haltijana oltava riittävän selvillä hallinnassaan olevien alueiden tilasta, alueilla harjoitetusta toiminnasta ja toiminnan muodostamista riskeistä maaperälle ja pohjavedelle.

Ollessaan vastuussa pilaantuneen alueen puhdistamisesta, Senaatti-kiinteistöt huolehtii pilaantumisen laajuuden ja puhdistustarpeen selvittämisestä, puhdistuksen suorittamisesta sekä mahdollisista tarkkailuvelvoitteista. Kun maa-alueita myydään tai vuokrataan, Senaatti-kiinteistöt varmistaa asianmukaisten merkintöjen tekemisen aluetta koskeviin kauppakirjoihin ja vuokrasopimuksiin.

Yhdenmukaiset toimintatavat riskien hallinnassa

Senaatti-kiinteistöt noudattaa yhdenmukaisia toimintatapoja ympäristöriskien, kuten pilaantuneiden maiden, hallinnassa ja ylläpitää tietoja pilaantuneille maille tehtävistä toimista kattavassa Pilaantuneiden maa-alueiden -rekisterissä. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta aiheutuvia kustannuksia seurataan kirjanpidossa.

Pilaantuneiden maa-alueiden hallinnassa on jo usean vuoden ajan käytetty toiminnan ympäristölle aiheuttaman riskin luokitusta, jossa kohteet lajitellaan riskiluokkien mukaisesti luokkiin 1-3.

Suurimman riskiluokan kohteisiin lukeutuvat lähinnä tienpidon ja rautatien entiset varikkoalueet. Esimerkkejä tämän tyyppisistä kohteista ovat mm. Luumäen entinen ratapölkkykyllästämö, Pasilan entinen ratapiha-alue ja Mikkelin veturitalli.