Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkinä julkisena organisaationa. EU:n energiatavoitteista johdettu Suomen valtion linjan mukainen energiansäästötavoite on alentaa sekä sähkö- että lämpöenergian kulutusta toimistotaloissa 6 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2016 mennessä.

Pitkäjänteistä työtä energiankulutuksen vähentämiseksi

Kiinteistökohtaisten energiansäästötoimenpiteiden vaikutusten seuranta kuuluu ylläpitoprosessille. Ylläpitoprosessin tavoitteena on saavuttaa 2 % vähenemä energian ominaiskulutuksessa edelliseen vuoteen verrattuna. Tällä tavoitteella varmistetaan EU:n energiatavoitteista johdetun Suomen valtion linjan mukaisen energiansäästötavoitteen toteutuminen koko Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökannassa.

Ylläpidolle asetetun energiansäästötavoitteen toteutumista seurataan energianseurannan piirissä olevalta rajatulta kiinteistökannalta mitattujen kulutusten avulla. Vuonna 2012 saavutettu vähenemä oli 2,6 % eli ylläpidolle asetettu tavoite saavutettiin.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen allekirjoittamalla toimitilayhteisöjen energiansäästön toimenpideohjelman.

Investointihankkeiden osalta pyritään saavuttamaan energiatehokkuusmääräysten mukaiselle energiatehokkuusluvulle (ET-luku) asetettu tavoite, joka on uudisrakennuksille luokka A ja peruskorjaushankkeille luokka C.

Senaatti-kiinteistöjen energiansäästötavoitteiden toteutumista operatiivisella tasolla seuraa ylläpitoprosessi.  Energia-asioiden kehittämisestä Senaatti-kiinteistöissä vastaa vuonna 2011 perustettu Energiatiimi.

Lämmön ja sähkön ominaiskulutukset vähentyivät

Vuonna 2012 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen lämmön ominaiskulutus oli 123,5 kWh/brm2, joka on 1,5 % pienempi kuin vuonna 2011.

Lisätietoa

Lämmön ominaiskulutuslukemat perustuvat Ryhti tietokantaan, jolla seurataan jatkuvasti rajatun kiinteistökannan energiankulutusta. Esitetty Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämpöenergian ominaiskulutus on sääkorjattu (normitettu Jyväskylä) lämmitystarveluvulla normaalivuoteen. Käytetyt paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut ovat Ilmatieteenlaitoksen vuosittain laskemia ja julkaisemia. Energiansäästön välitavoitteena on vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen sähkö- ja lämmitysenergian kokonaiskulutuksia kutakin yksi prosentti vuosittain.

Vuonna 2012 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus oli 90,7 kWh/brm2, joka on 2,0 % pienempi kuin vuonna 2011.

Lisätietoa

Sähkön ominaiskulutuslukemat perustuvat Ryhti tietokantaan, jolla seurataan jatkuvasti rajatun kiinteistökannan energiankulutusta. Energiansäästön välitavoitteena on vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen sähkö- ja lämmitysenergian kokonaiskulutuksia kutakin yksi prosentti vuosittain.

Energian kokonaiskulutuksessa laskua

Senaatti-kiinteistöjen koko kiinteistökantaan suhteutettu kokonaisenergiankulutus väheni reilun prosentin vuodesta 2011.

Senaatti-kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus (suora- ja epäsuora) vaihtelee vuosittain kiinteistökannassa tapahtuvista muutoksista sekä rakentamisen volyymeistä johtuen.  

Lisätietoa

* Rakentamisen energiankulutus on arvioitu rakentamismääriin perustuen.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa kokonaisenergiankulutuksen raportoinnissa GRI:n suosituksen mukaista jakoa suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen. GRI:n mukaan suora energiakulutus viittaa energiaan, joka sisältyy raportoivan organisaation toiminnallisiin rajoihin ja on näin ollen organisaation hallittavissa. Suora energia voidaan kuluttaa raportoivan organisaation toimesta tai siirtää toiselle kuluttajalle. Senaatti-kiinteistöjen suora energiankulutus muodostuu aluelämpölaitosten lämmöntuotannosta. Epäsuora energiankulutus koostuu ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä sekä näiden tuotannon häviöistä. Epäsuoraan energiankulutukseen lasketaan mukaan myös rakentamisen energiankulutus.

Senaatti-kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus vastaa 0,6 % Tilastokeskuksen ilmoittamasta Suomen energian kokonaiskulutuksesta (2011).

Energiatodistus kertoo mitä kiinteistö kuluttaa

Senaatti-kiinteistöjen kulutusseurantaa käytetään energiatodistusten lähtötietona kiinteistöjen energiatehokkuuden arvioinnissa.  Energiatodistusten tarkoituksena on kertoa kiinteistön kokonaisenergiankulutus ja auttaa lämmitysenergian, kiinteistösähkön, jäähdytysenergian ja vedenkulutuksen säästömahdollisuuksien tunnistamisessa. Suurin osa Senaatti-kiinteistöjen luokitelluista rakennuksista kuuluu D- ja E-luokiin.

Energiatehokkuusluokat