Senaatti-kiinteistöjen Kouvolan toimiston tilatehokkuus oli aiemmin 41,5 m2  henkilöä kohden. Tilojen uudistamisen yhteydessä vuonna 2011 tehostettiin myös tilankäyttöä merkittävästi ja päädyttiin tilatehokkuudessa 20 m2 henkilöä kohden. Uudistettu työympäristö on viihtyisä ja työtilat monipuoliset, toimivat ja  tehokkaat.  Kertomusvuonna aloitettiin myös Senaatti-kiinteistöjen Lintulahden ja Tampereen toimipisteiden tilojen uudistaminen. Tavoitteena ovat entistä toimivammat työympäristöt ja tehokkaammat toimitilat.

HTH-tietopalvelu - työkalu toimitilojen johtamiseen

Toimitilat ovat valtionhallinnolle keskeinen resurssi, jota tulee johtaa. Tarkoituksenmukainen tilankäyttö on tärkeää virastojen talouden ja toiminnan kannalta. Toimitilajohtaminen edellyttää ajantasaista ja keskitettyjä tilatietoja.

Senaatti-kiinteistöt on tuottanut valtionhallinnon käyttöön HTH-tietopalvelun, johon on koottu kaikki valtionhallinnon käyttämät tilatiedot ja sopimukset yhteen.  Tilatietopalvelun avulla valtion virastot ja laitokset pystyvät entistä paremmin seuraamaan tilatietojaan ja suunnittelemaan tilankäyttöään pitkällä tähtäimellä.  Tietopalvelu auttaa tilojenkäytön sekä tilakustannusten hallinnassa ja optimoinnissa.  Sen avulla on mahdollista vertailla tietoja ja tunnuslukuja myös eri virastojen ja hallinnonalojen välillä. 

Kertomusvuonna tietopalvelu otettiin käyttöön laajasti valtionhallinnon piirissä.

Tilatehokkuuus valtionhallinnossa

Voimassa olevan valtion toimitilastrategian mukaan tilatehokkuuden tavoite valtionhallinnon toimistotiloissa on 25 neliömetriä henkilöä kohden.  Joillakin virastoilla on jo tätä tiukemmat tavoitteet omissa toimitilastrategioissaan. 

HTH-tietopalvelun mukaan valtionhallinnon tilatehokkuus toimistotiloissa vuoden 2012 lopussa oli keskimäärin 31,7 neliömetriä henkilöä kohden.  Hallinnonaloittain tilatehokkuus vaihteli  24,8 – 41,4  neliömetriä / henkilö. Yksittäisten virastojen kohdalla on päästy tätä parempiin tilatehokkuuslukuihin.  Kaikkien peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelussa otetaan toimitilastrategian tilatehokkuustavoite huomioon. Todennäköisestä on, että parhaillaan uudistettavassa valtion toimitilastrategiassa tilatehokkuudelle asetetut tavoitteet ovat huomattavasti nykyistä tiukemmat.  Valtiolla on kuitenkin käytössään tiloja esimerkiksi vanhoissa arvorakennuksissa, joissa tilatehokkuuden tavoitteen saavuttaminen on haasteellista.

Senaatti-kiinteistöjen omien tilojen tilatehokkuus ja tavoitteet

Senaatti-kiinteistöillä on toimipaikat 12 paikkakunnalla.  Rakennukset, joissa Senaatti-kiinteistöt toimii, ovat kokonaan omassa käytössä olevia tai yhteiskäytössä olevia rakennuksia.

Tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöjen omassa käytössä olevien tilojen keskimääräinen tilatehokkuus on 26 neliömetriä työntekijää kohden.

Senaatti-kiinteistöjen toimipisteiden tilatehokkuus vuoden 2012 lopussa m2 / hlö

Helsinki23
Hämeenlinna37
Jyväskylä31
Kouvola20
Kuopio23
Mikkeli24
Oulu26
Rovaniemi32
Tampere39
Turku21
Vaasa48
Keskimäärin26