Työympäristöjen kehittäminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on valtion toimitilastrategian mukaisesti tuottaa tilaratkaisuja ja palveluja, joilla tuetaan asiakkaiden toimintaa kustannustehokkaasti ja joilla varmistetaan valtiokonsernin kokonaisedun ja toiminnan yhteiskuntavastuullisuuden toteutuminen. Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen asiantuntijapalvelut ovat keskeisessä roolissa tilojen toimivuuden varmistamisessa ja muutosten läpiviemisessä.

Keskeiset tekemiset vuonna 2012

  • Kertomusvuonna oli käynnissä useita laajoja työympäristökehittämisen projekteja eri asiakkaiden kanssa
  • Kehitettiin muutosjohtamisen palvelu asiakkaiden ylimmän johdon tueksi
  • Toimitila- ja työympäristökonsepteja kehitettiin usean valtakunnallisen asiakkaan kanssa
  • HTH-tietopalvelu otetiin kattavasti käyttöön asiakaskunnassa

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt pitkälle tuotteistettuja työvälineitä asiakkaiden työympäristöjen tehostamiseen ja uudistustarpeisiin.  Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen, asiantuntijapalveluumme kuuluu työympäristön analysoinnin ja kehittämisen ohella myös tuki organisaatiolle muutoksen läpiviemiseksi.   Työympäristöjen kehitysprojekteissa tarkastellaan yhtäaikaisesti sekä tiloja, toimintaa että teknologiaratkaisuja. Ratkaisut kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa muutosta johtaen. Senaatti-kiinteistöt tuottaa työympäristöpalvelut asiakkailleen yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa. 

Työympäristöpalvelut:  Tehostus,  Linjaus, Uudistus

Työympäristöpalveluja markkinoitiin kertomusvuonna aktiivisesti asiakkaille ja palvelujen tuotteistamista jatkettiin. Työympäristöjen kehittämiseen Senaatti-kiinteistöt on tuotteistanut kolme eritasoista palvelutuotetta:  Tehostus, Linjaus ja Uudistus.  Ne ovat syntyneet käytännön työssä ja perustuvat kokemukseen valtionhallinnon muutos- ja kehitysprojekteista.

Kertomusvuoden työympäristökehittämisen projekteja

Kertomusvuonna oli käynnissä useita laajoja työympäristökehittämisen projekteja eri asiakkaiden kanssa.

VTT:n Ydinturvallisuustalon työympäristökehittämisen projekti edusti Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen palvelutuotteista Linjausta, jonka tavoitteena on uusi, tuottava työympäristö ja ammattivoimin tuettu muutos.  Palvelu sisälsi muun muassa organisaation työteon tapojen analysoinnin ja henkilöstön osallistamisen laajasti mm. työpajoin ja ekskursioin tulevaisuuden tutkijan työtä tukevan työympäristöratkaisun löytämiseksi. Työympäristökehittäminen toteutettiin haastavan hankeaikataulun vuoksi erityisen tiiviissä yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa.

Tullillelaadittiin työympäristökonsepti uusien toimitilojen eri vaihtoehtojen kartoittamisen ja arvottamisen pohjaksi. Useiden eri vaihtoehtoisten ratkaisumallien kautta päädyttiin siihen, että Tulli sijoittuu Pasilan virastokeskukseen, jonne laadittua konseptia ollaan parhaillaan sovittamassa.

Viestintäviraston työympäristöä kehitettiin Tehostus-tuotteen avulla tavoitteena tehokkaampi tilankäyttö ja vuokrasäästöt nykyisissä tiloissa Ruoholahdessa. Henkilöstöä osallistettiin työympäristön ideointiin ja uudenlaisten työnteon tapojen määrittelyyn. Erityishaasteen muodostivat turvallisuusvaatimukset ja niiden tilankäytölle asettamat vaatimukset.

Kilpailu- ja kuluttajavirastojenyhdistymisen (KKV) tueksi käynnistettiin työympäristökehittämisen projekti (Tehostus-tuote), jonka tavoitteena oli löytää perusteet kahden organisaation uudelle yhteiselle työympäristölle.

Otaniemeen suunnitteilla olevaa Tekesin, Finpron ja Finnveran sekä siihen kiinteästi liittyvän GTK:n työympäristön kehittämistä pohjustettiin kertomusvuodenaikana. GTK:n työympäristökehittämisessä sovelletaan Uudistus-tuotetta, jossa tavoitteena ontulevaisuuden työympäristö ja työnteon tavat.

Senaatti-kiinteistöjen oma työympäristökehittämisen projekti käynnistyi marras-joulukuussa 2012 ja jatkuu edelleen. Tavoitteena on luoda organisaation strategiaa ja toimintaa tukeva kustannustehokas työympäristöratkaisu, joka huomioi myös tulevaisuuden tietotyön vaatimukset ja mahdollisuudet. Senaatti-kiinteistöt haluaa näyttää omalla työympäristöllään edelläkävijänä esimerkkiä asiakkailleen muuntojoustavasta ja aikaa kestävästä työympäristöstä.