Turvallisuuden kehittäminen, johtaminen ja varmistaminen on Senaatti-kiinteistöissä jatkuva prosessi. Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy sekä turvallisen toiminnan ja jatkuvuuden varmistaminen. Turvallisuutta edistetään koulutuksella, toimintaprosessien kehittämisellä ja turvateknisillä ratkaisuilla.

Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspolitiikka on johdon hyväksymä näkemys turvallisuuden päämääristä, pe­ri­aat­teis­ta ja toteutuksesta. Senaatti-kiinteistöjen turvallisuustoimintaa johtaa ja kehittää turvallisuuden johtoryhmä.

Tur­val­li­suus­po­li­tii­kan pääasiallisina kohteina ovat:

 • hen­ki­lös­tön turvallisuus
 • kiin­teis­tö­tur­val­li­suus
 • tie­to­tur­val­li­suus.

Senaatti-kiinteistöjen toimintaan liittyvän henkilön ja organisaation on sitouduttava noudattamaan Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspolitiikan mukaisia toimintatapoja. Senaatti-kiinteistöillä on useita asiakkaita, kuten mm. Puolustusvoimat, Rikosseuraamusvirasto, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Keskusrikospoliisi ja Suojelupoliisi, joiden toiminnassa huomioidaan voimakkaasti turvallisuusnäkökulma. Senaatti-kiinteistöt on solminut turvallisuussopimuksia useiden asiakkaiden ja toimittajien kanssa.  

Vuoden 2012 keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet

 • Turvallisuustoiminnan painopistealueina olivat turvallisuusjohtaminen ja tietoturvallisuuden kehittäminen.
 • Asiakkaiden ja toimittajien kanssa solmittuja turvallisuussopimuksia yhdenmukaistettiin, jotta asiakaskohtaisten vaatimusten välittäminen toimitussopimuksiin voidaan varmistaa.
 • Kartoitettiin Senaatti-kiinteistöjen omien toimitilojen pelastussuunnitelmien ja -harjoitusten tilanne.
 • Senaatti-kiinteistöjen tietoriskien arviointimalli (STRAM) uudistettiin ja sen mukaisesti toteutettiin riskiarvio kuudelle kohteelle. Jatkuvuussuunnitelma laadittiin vuokrausprosessille ja käynnistettiin suunnitelmien laatiminen investointi- ja ylläpitoprosesseille.
 • Vuoden aikana toteutettiin useita tietoturvallisuuden auditointeja useille järjestelmille ja toimittajille, yhteensä 6 kpl.
 • Tietoaineistojen luokittelua ja käsittelyä koskeva uudistettu ohje otettiin käyttöön. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstölle järjestettiin turvallisuustentti, jonka tavoitteena oli parantaa tietoturvaosaamistatietoaineistojen luokittelua ja käsittelyä koskevista ohjeista

Tavoitteena turvalliset tilat

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tarjota asiakkailleen turvalliset ja terveelliset toimitilat. Asiakkaita opastetaan käyttämään tiloja turvallisesti ja asianmukaisesti. Käytönopastuksen kohderyhmänä on kiinteistön teknisiä järjestelmiä hallinnoiva henkilöstö, käyttäjäkoulutuksessa tiloja ja niissä olevia järjestelmiä käyttävä henkilöstö.

Ra­ken­nus­ten tekniset ratkaisut suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat tilojen käyt­tä­jien turvallisen toiminnan sekä tukevat kestävää kehitystä. Näitä ratkaisuja ovat mm. paloturvallisuuden perusratkaisut, ku­lun­val­von­nan mahdollisuudet, kiinteistöön kuuluvat tietoliikenteen pe­rus­rat­kai­sut sekä jätehuollon järjestelyt.

Kiinteistöturvallisuuden tavoitteena on kiinteistön toimintojen ja energiahuollon turvaaminen ja varmentaminen.

Senaatti-kiinteistöllä on lupa harjoittaa vartioimisliiketoimintaa ja tarjoaa osana käyttäjäpalveluitaan myös vartioimisliikeluvanvaraisia palveluita.

Vuoden 2013 toiminta

 • Senaatti-kiinteistöjen omien toimitilojen turvallisuusvaatimukset arvioidaan VAHTI:n työryhmän ohjeen perusteella ja suunnitellaan toimenpiteet vaatimusten täyttämiseksi.
 • Arvioidaan seitsemän tietojärjestelmän ja palvelun tietoturvariskit ja päivitetään niiden toipumissuunnitelmat
 • Tietojärjestelmien ja toimittajien turvallisuusauditointeja tehdään tarpeen mukaan, ainakin kymmenen kappaletta.
 • Jatketaan turvallisuussopimusmallien yhdenmukaistamista.