Tulevaisuuden työympäristö

Monialainen kehittäminen

Työympäristö muodostuu fyysisistä, virtuaalisista ja sosiaalisista tekijöistä. Siksi työympäristöä kehitettäessä huomioidaan niin toiminta, tilat kuin tietoteknologiakin. Tavoitteena on löytää tilaratkaisu, joka tukee toimintaa ja strategiaa.

Sulje
Osallistava suunnittelu

Henkilöstö ja asiakkaat otetaan mukaan suunnitteluun. Yhteiskehittely ja yhdessä oppiminen tuottaa ideoita ja yhteisiä merkityssisältöjä, sitouttaa ja voimauttaa. Suunnittelun tukena käytetään erilaisia työkaluja ja metodeja, ja muutosta johdetaan.

Sulje
Työympäristön johtaminen

Työympäristöjä kehittävät ja johtavat monitieteiset tiimit, joissa on eri alojen osaajia: tilasuunnittelijoita, henkilöstöhallintoa, tietotekniikan ja kestävän kehityksen ammattilaisia.

Sulje
Monipaikkaiset konseptit

Liikkuvaa työtä tukevat paikkojen verkot - työ tehdään siellä missä se on mielekkäintä. Pääkonttorien rinnalle syntyy satelliittitoimistoja, virastot innovoivat yhteisissä hubeissa. Etätyökeskuksia ja toimistohotelleja syntyy, asiakkaille rakennetaan kohtauspaikkoja. Virtuaalitila yhdistää tilat ja ihmiset.

Sulje
Monistettavat ratkaisut

Virastolle, jolla on monta toimipistettä, kehitetään monistettava työympäristökonsepti. Malli luodaan yhteiskehittelyllä, kokemuksia piloteista keräten, ja monistetaan koko toimipisteverkkoon. Tila, imago ja toimintamalli yhtenäistyvät, niin myös asiakaskokemus.

Sulje
Työhuoneesta mobiiliksi

Kun liikkuvuus lisääntyy, eivät kaikki enää tarvitse omaa työpistettä. Mobiiliratkaisut ja jaetut työpisteet yleistyvät. Työpaikasta tulee kohtauspaikka, jonne tullaan tapaamaan työtovereita ja luomaan uutta.

Sulje
”Monitilat” tulevat

Tietotyö tarvitsee tilojen kirjon. Koppikonttorit muuntuvat joustaviksi monitiloiksi: tilaa löytyy kokouksiin ja keskittymiseen, ideointiin ja pikapalavereihin, lepoon ja taukoihin. Tila valitaan kulloisenkin työtehtävän mukaan.

Sulje
Sähköiset välineet kehittyvät

Fyysiset ja virtuaaliset tilat yhdistyvät. Omalta tietokoneelta nähdään työtoverin sijainti sekä työmoodi ja tavoitettavuus. Videoneuvottelut yleistyvät, samoin kollegoiden väliset virtuaalikokoukset tietokoneelta toiselle. Kohtaamisia ja kokouksia siirtyy kolmiulotteisiin virtuaalimaailmoihin: niihin liitytään ”avatarina”, omilta tietokoneilta, mistä vain.

Sulje
Elämyksellisyys

Visuaalisen ilmeen merkitys kasvaa. Työympäristö suunnitellaan heijastamaan organisaation arvoja ja tavoitemielikuvaa, pohditaan niin sisäinen kuin ulkoinenkin viesti. Tiloilla erotutaan ja houkutellaan osaajia, asiakaskokemus korostuu.

Sulje
Hyvinvointi

Työvoima ikääntyy. Fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevia työympäristöjä kehitetään. Moniaistisuus huomioidaan: erihenkiset tilat innostavat ja rauhoittavat, tukevat kohtaamisia ja aktivoivat liikkumaan. Ergonomiaan ja joustotyöhön panostetaan.

Sulje
Luovuus

Innovaatiot ovat kilpailuetu, ja luovia prosesseja tukevat tilakonseptit yleistyvät. Rakennetaan epämuodollisia taukokeitaita, erihenkisiä ryhmätiloja ja aineettoman tietotyön visualisointia tukevia projektiseiniä. Leikkisyys sallitaan, ja tiimit sisustavat tilansa itse.

Sulje
Toiminnallisuus

Vanhakantaiset hierarkiaan perustuneet tilakulttuurit väistyvät. Työympäristöt räätälöidään eri työprofiilien tarpeisiin, työntekijän liikkuvuus, työn sisältö ja arvostukset huomioiden. Tila tukee toimintaa, ei statusta.

Sulje
Hiilijalanjälkeä johdetaan

Organisaatiot mittaavat hiilijälkensä. Ekotehokkaissa työympäristöissä huomioidaan tilat, teknologia ja matkustaminen: virtuaalineuvottelut yleistyvät, ja turha matkustaminen vähenee.

Sulje
Kestävä kaavoitus

Erilaisten maankäyttömallien hiilijälki mitataan, myös kaupungit mittaavat päästönsä. Vähähiiliset kaupunginosat ja ekologinen elämäntapa yleistyy: kestävää ja elävää kaupunkia luodaan sekoittamalla asumista, työntekoa ja palveluja, vihreä liikkuminen huomioiden.

Sulje
Talot tuottavat energiaa

Koerakentaminen ja plusenergiatalot yleistyvät: rakennukset tuottavat jopa enemmän energiaa kuin kuluttavat.

Sulje
Uutta ei rakenneta turhaan

Ennen kuin uutta tilaa rakennetaan, käytetään olemassa oleva paremmin. Vanhoihin kuoriin syntyy uusia tilakonsepteja. Tilaa käytetään älykkäästi, oma muuttuu yhteiseksi.

Sulje
Monialaiset tiimit

Työympäristöjen murros ja kestävä kehitys edellyttävät suunnittelutoimistoilta moniosaamista ja verkottumista eri alojen osaajien ja tutkijoiden kanssa. Monialaiset toimeksiannot ja suunnittelukilpailut yleistyvät.

Sulje
Välineet kehittyvät

Tietokoneavusteinen suunnittelu on syrjäyttänyt käsin piirtämisen. Tiloja havainnollistetaan 3D-visualisointien avulla. Hankkeita johdetaan kolmiulotteisilla tietomalleilla, joihin kerätään kaikkien suunnittelijoiden tiedot: malleilla simuloidaan rakennettavuutta, käytettävyyttä ja olosuhteita.

Sulje