Laadukas sisäilmasto vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista. Hyvä työympäristö on edellytyksenä kestäville vuokrasuhteille ja hyvälle yhteistoiminnalle osapuolten kesken.

Hyvä työympäristö on:

 • turvallinen
 • taloudellinen
 • ympäristöystävällinen
 • kannustava
 • terveellinen ja toimiva

Vuoden 2012 tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan tavoitteena on sisäilmaongelmien ennakointi ja varhainen toteaminen. Rakennusten kosteus- ja homeongelmissa tavoitteena on nollatoleranssi. Sisäilmaongelmien aiheuttamien terveysongelmien, negatiivisten asiakaskokemusten  ja korjauskustannusten vuoksi Senaatti-kiinteistöt on nostanut niiden ennalta ehkäisemisen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi.

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt sisäilmasto asioiden hoitamiseen systemaattisen toimintamallin, jonka kehittämistä jatkettiin kertomusvuonna Työterveyslaitoksen jatkokehittämisesitysten perusteella.

Yhteistyössä ISS:n kanssa kehitetty kiinteistöjen ylläpitoon liittyvä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisevä toimintamalli otettiin käyttöön. Ns. Sykli-kartan, johon kerätään tiedot havaituista sisäilmaongelmista, korjausten kustannusarviot ja tavoitteelliset korjausajankohdat, ajan tasalla pysymistä tehostettiin ja pääomavuokrakohteiden toimintamallin uudistaminen käynnistettiin.

Senaatti-kiinteistöt osallistui TTL:n Arvorakennusten hyvät korjauskäytännöt -hankkeeseen, jossa luodaan ohjeistus ja toimintamallit, jotta vanhojen tai arvorakennusten ongelmat voidaan tunnistaa riittävän kattavasti hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Toimintamalli puolustushallinnon kiinteistöjen sisäilmasto-ongelmien hallitsemiseksi päivitettiin puolustusministeriön, puolustusvoimien, Rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyönä.                                                                                        

Sykli:n tekemän selvityksen mukaan riskitekijöinä kohteissa korostuvat:
 Lukumäärä N=263%-osuus
rakenteen suunnitteluvirheet3915 %
rakennusvirheet3413 %
ongelmat katto- ja yläpohjarakenteissa2811 %
alapohjarakenteissa2710 %
asbesti2610 %
riittämätön ilmanvaihto208 %
kellaritilat208 %
   
Rakennuksesta ja rakenteista johtuvat virheet81 % kaikista riskitekijöistä
Käytöstä johtuvat virheet19 % kaikista riskitekijöistä

Sisäilmaongelmien aiheuttajina korostuvat kosteusvauriot 30 , mikrobiologiset syyt 29 %, sekä ilmanvaihto-ongelmat 18 %. Moniongelmaisia (enemmän kuin yksi riskitekijä) kaikista kohteista on 28 % (66 / 263 kpl).

Sisäilmakohteiden korjauksiin panostaminen

Senaatti-kiinteistöt käytti sisäilmakohteiden korjauksiin ja investointeihin kertomusvuonna noin 25 miljoonaa euroa. Suurimmat korjaustarpeet kohdistuivat puolustushallinnon kiinteistöihin ja vankiloihin. Senaatti-kiinteistöjen hallitus hyväksyi vuoden 2013 kunnossapitobudjettiin ylimääräiset 10 milj. euroa sisäilmaongelmien ennakointiin ja nopeaan poistamiseen.

Sisäympäristöklinikka ja koulutus vahvistivat osaamista

Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut omalle henkilöstölleen sisäilma-asioihin liittyvän laajan koulutusohjelman. Kertomusvuonna koulusta täydennettiin ylläpito- ja hankepäivillä.

Senaatti-kiinteistöt on mukana aktiivisesti myös ympäristöministeriön koordinoimassa Home talkoot –projektissa.

Senaatti-kiinteistöihin perustetun sisäilmaklinikka Syklin toiminta jatkui kertomusvuonna. Syklin visiona on muuttaa Senaatti-kiinteistöjen sisäympäristötoiminnan painopiste reagoivasta ongelmanratkaisusta ennakoivaksi, ennaltaehkäiseväksi, hallituksi ja järjestelmälliseksi toiminnaksi kolmessa vuodessa.

Syklin asiantuntijajäsenet muodostuvat Senaatti-kiinteistöjen ja sen verkoston erityisasiantuntijoista sekä alueiden ja toimialojen sisäilmayhdyshenkilöistä. Rooli on konsultoiva.

Pitkällä tähtäimellä Syklin tavoitteena on tuottaa sisäilmaan liittyviä asiantuntijapalveluita verkostonsa avulla koko valtionhallinnolle.

Syklin toiminnan painopisteet:

 1. Ennaltaehkäisevä toimintamalli
 2. Sisäympäristöongelmatilanteiden ratkaisumalli
 3. Koordinointi, sisäisen ja ulkoisen tiedon keruu ja raportointi
 4. Tiedotus, koulutus ja ohjeistaminen
 5. Alueille annettavan klinikkatyyppisen asiantuntijatuen kehittäminen ja koordinoiminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet sisäilmakysymysten hallitsemiseksi:

 1. Torjua uusien kosteusvaurioiden syntyminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
 2. Vähentää terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä järjestelmällisesti.
 3. Yhtenäistää menettelytavat sisäympäristöongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen terveellisen ja turvallisen rakennuskannan edistämiseksi