”Esteettömyys on hyvää suunnittelua ja toimivia perusratkaisuja. Hyvää arkkitehtuuria ei ole ilman saavutettavuutta.”

Esteettömyys on yksi toimitilojen laatutekijä. Senaatti-kiinteistöt haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman esteettömiä työympäristöjä ja toimia esteettömyysasioissa edelläkävijänä ja esikuvana muille alan toimijoille.

Rakentamiseen liittyvät määräykset ja maankäyttö- ja rakennuslait ohjaavat kaavoittajia ja rakennusten suunnittelijoita suunnittelemaan esteettömiä ympäristöjä ja rakennuksia. Tänä päivänä kuuluu jo suunnittelun lähtökohtiin, että uudisrakennus on esteetön eli helppokäyttöinen, sujuva ja toimiva mahdollisimman monelle tilan käyttäjälle.

Esteettömyydestä hyötyvät kaikki

Senaatti-kiinteistöt panostaa toimitilojen saavutettavuuteen ottaen huomioon esteettömän liikkumisen lisäksi näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen näkökulmat.

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki käyttäjäryhmät, lisäksi se parantaa työturvallisuutta, logistiikkaa ja helpottaa kiinteistön ylläpitoa, mikä puolestaan tehostaa tilojen käyttäjien toimintaa ja pidentää rakennuksen elinkaarta.

Senaatti-kiinteistöillä on esteettömyysstrategia, jossa määritellään strategian liittyminen yhteiskuntavastuuseen sekä Senaatti-kiinteistöjen omat esteettömyystavoitteet.  Toimenpiteisiin kuuluvat tavoitteiden jalkauttaminen, henkilöstön koulutus ja esteettömyyskartoituksien teettäminen kiinteistöjen esteettömyyttä edistävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Esteettömyyskartoitus ja –konsultointi suunnittelun apuna

Senaatti-kiinteistöillä ja Kynnys ry:llä on yhteistoimintasopimus, jonka tarkoituksena on edistää esteettömyyttä Senaatti-kiinteistöjen rakennuksissa ja vakiinnuttaa alalle esteettömyyskartoitusmalli.

Vuonna 2012 tehtiin esteettömyyskartoitus yhteensä 30 kohteeseen, joista esimerkkeinä voidaan mainita:

  • Valtioneuvoston linna
  • Helsingin eurooppalainen koulu
  • Kaaritalo, EVIRA
  • Maarianhaminan virastotalo
  • Turun oikeustalo
  • Latokarin satama ja tukikohta
  • VTT Tampere

Uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden esteettömyystavoitteet asetetaan jo hankkeiden valmisteluvaiheessa esteettömyysasiantuntijan, tilojen käyttäjän ja Senaatti-kiinteistöjen välisenä yhteistyönä, ja tavoitteiden toteutuminen varmistetaan hankkeen aikana.

Esteettömyyskonsultointia on hyödynnetty vuonna 2012 muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tilkanmäen kampuksen uuden keskusrakennuksen suunnittelussa.

Onnistunutta esteettömyyttä arvokiinteistöissä

Haasteellisinta esteettömyyden toteuttaminen on suojelluissa arvokiinteistöissä, joissa tehtävät toimenpiteet suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Senaatti-kiinteistöjen esteettömyysstrategiassa ilmaistaan tahto edistää saavutettavuutta myös kulttuuriperintöön kuuluvissa kohteissa.