Riskienhallinta on osa liiketoimintaa

riskienhallinta senaatti-kiinteistöissä

Senaatti-kiinteistöjen hallitus ja toimiva johto vastaavat sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on tuloksellista, varat ja omaisuus turvataan, toiminnasta annetaan oikeat ja riittävät tiedot ja noudatetaan säädöksiä.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta kuuluu Senaatti-kiinteistöjen hyvään hallintotapaan. Johdon vastuulla on huolehtia siitä, että Senaatti-kiinteistöt tun­nistaa ja hallitsee riskejä, jotka voivat estää sitä saavuttamasta tavoitteitaan.

Linjana matala riskitaso

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa valtioasiakaskunnan parissa. Liiketoiminnan peruslinjaus on pitää riskitaso matalana. Liiketoimintamallissa kuvatut toimintaedellytykset ja tulostavoitteet rajaavat riskinsietoa. Senaatti-kiinteistöjen riskinsietokyvyn yläraja tulee vastaan, jos riskit ja niiden kerrannais­vaikutukset vaarantavat laissa määrätyn tehtävän, eduskunnan ja valtiovarainministeriön vuosittain asettamien tavoitteiden saavuttamisen ja voiton tuloutuksen suorittamisen oleellisilta osilta.

Hallittua riskienhallintaa

Senaatti-kiinteistöjen hallitus seuraa jatkuvasti riskien toteutumista. Johdon vastuulla on huolehtia siitä, että Senaatti-kiinteistöt tun­nistaa ja hallitsee riskejä. Riskienhallinta sisältyy keskeisesti Senaatti-kiinteistöjen vuosisuunnitteluun, ja se on mukana operatiivisen tason toiminnassa.

Riskienhallinnan osa-alueita ovat liiketoiminta-, ympäristö-, prosessi-, projekti-, turvallisuus- sekä vakuutettaviin kohteisiin liittyvät riskit ja korkoriskit.

Senaatti-kiinteistöt luokittelee liiketoiminnan riskit niiden vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Vaikutukseltaan ja todennäköisyydeltään suurimmat riskit otetaan ensimmäisenä tarkasteluun ja valmistellaan keinot kyseisten riskien hallintaan. 

Riskienhallintajärjestelmä kattaa toiminnan eri osa-alueet. Kaikki riskiraportit kootaan yhteen Senaatti-tason riskiraportiksi. Se käsitellään Senaatin johtoryhmässä ja hallituksessa. Senaatti-tason riskikartta toimii lähtötietona johtoryhmän ja hallituksen tekemälle skenaarioanalyysille.

Liiketoimintariskien hallinta

Liiketoimintariskien hallinta on mukana Senaatti-kiinteistöissä organisaation yksiköiden päivittäisessä toiminnassa ja sen johtamisessa. Riskejä tunnistetaan ja arvioidaan osana vuosisuunnittelua toimialoilla, aluetoiminnossa ja palveluyksiköissä.

Ympäristöriskien hallinta

Ympäristöriskejä tunnistetaan ja arvioidaan osana eri yksiköiden ja prosessien vuosisuunnittelua. Yksiköidenympäristöyhdyshenkilöt vastaavat ympäristöohjelmien kehittämisestä ja toteutuksen seurannasta omissa yksiköissään ohjelmakohtaisten vastuuhenkilöiden kanssa.

Prosessiriskien hallinta

Prosessiriskejä tunnistetaan ja arvioidaan osana operatiivisten ja strategisten prosessien vuosisuunnittelua ja riskeistä kootaan riskirekisterit. 

Projektiriskien hallinta

Investointihankkeissa ja kehittämishankkeissa käytetään niitä varten suunniteltuja erillisiä riskikartoitusmalleja. Investointien hinnoittelussa käytetään omaa riskikartoitusta.

Turvallisuusriskien hallinta

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut noudattamaan tietoturva-asetusta ja sen soveltamisohjeita ja se noudattaa myös Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ohjeita.  Senaatti-kiinteistöissä on nimetty tietoturvallisuuspäällikkö.

Muiden tur­val­li­suusriskien hallinnan pääasiallisina näkökulmina ovat hen­ki­lös­tön turvallisuus ja kiin­teis­tö­tur­val­li­suus. Tur­val­li­suus­toi­min­nal­la pyritään ennaltaehkäisemään vahinkojen tapahtumista, va­hin­gon sattuessa minimoimaan sen suuruus sekä mahdollistamaan nopea paluu normaaliin toi­min­taan. Turvallisuustoimintaan kuluu myös varautuminen poikkeusoloihin val­mius­suun­nit­te­lun avulla.

Vakuutettavien riskien hallinta

Vakuuttamisen avulla riskejä siirretään vakuutusyhtiöille. Vakuuttamisesta päättää Senaatti-kiinteistöjen hallitus.

Korkoriskin hallinta

Pääperiaatteena korkoriskin hallinnassa on korkojen kiinnittäminen pitkäksi aikaa vakaan tuoton takaamiseksi.  Hallitus käsittelee korkosuojauksia säännöllisesti. Toimitusjohtaja päättää vaihtuvakorkoisten lainojen suojaustoimenpiteistä.