Senaatti-kiinteistöjen hallituksen hyväksymien eettisten periaatteiden mukaan Senaatti-kiinteistöt sitoutuu olemaan esimerkillinen työnantaja.

Jokaisen senaattilaisen toiminnan tulee olla avointa, riippumatonta ja luotettavaa. Senaatti-kiinteistöjen hen­kilökunta ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, joka vaarantaa nämä toimintaperiaatteet. Senaatti-kiinteistöissä toiminta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen. Senaatti-kiinteistöt toimii kaikissa tilanteissa vastuullisen työnantajan tavoin.

Henkilöstöstrategia linjaa toiminnan

Henkilöstöjohtaminen perustuu henkilöstöstrategiaan, johon on kirjattu henkilöstöä koskevat periaatteet ja pelisäännöt. Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Tasa-arvosuunnitelma

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Toiminnan ja tehtävän huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, uskonnon, iän luonne sekä vaatimukset, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi. Tasa-arvon toteutumista seurataan vuosittain henkilöstötutkimuksessa omalla indeksiluvulla, joka kasvoi tänä vuonna ja oli 63,4% (tyytyväisten vastausten %osuus 100:sta). Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointia edistetään panostamalla esimiestyöhön sekä osallistamalla koko henkilöstö yrityksen strategian sekä toiminnan kehittämiseen. Joustavat työaikajärjestelyt mahdollistavat henkilöstön henkilökohtaisen elämäntilanteen huomioimisen. Työterveyshuollossa painopisteenä on ennakoiva työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpitäminen. Jokaisella on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin oman työpisteensä osalta. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein, vuonna 2013 henkilöstöpäivien yhteydessä. Lisäksi käytössä ovat ikävuositarkastukset 30 v alkaen sekä eläkkeelle jääville oma vapaaehtoinen lähtöterveystarkastus. Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alusta.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöresurssit ja kehittäminen -yksikkö vastaa liikelaitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämisestä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.

Tavoitteet
Senaatti-kiinteistöjen strategisessa mittaristossa henkilöstöön liittyviä mittareita ovat ydinosaamisen taso sekä johtajuus, joille on asetettu numeeriset tavoitteet. Kaikista HRK yksikön järjestämistä valmennuksista kerätään yhteismitallisesti koulutuspalaute, jota seurataan. Tavoitteita on käsitelty tarkemmin henkilöstö-osiossa.

Koulutus:
Henkilöjohtamista kehitetään Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, kuten esim. vuosittaisin esimiesvalmennuksin, kvartaaleittain järjestettävin esimiesinfoin sekä vapaamuotoisten kokoontumisten merkeissä pomokaffeilla. Sen lisäksi esimiehillä on mahdollisuus henkilökohtaisiin tai ryhmäcoachingeihin sekä HR:n tarjoamaan tukeen esimerkiksi henkilöstötutkimustulosten tulkinnassa ja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn yksikössä. Kaikki uudet esimiehet perehdytetään esimiehen tehtäviin ja velvollisuuksiin työsuhteen alussa HR:n toimesta.

Senaatti-kiinteistöt seuraa henkilöstöjohtamisensa tavoitteiden toteutumista sekä tunnistaa kehitystarpeita säännöllisen henkilöstön työtyytyväisyyyskyselyn avulla. Jokainen esimies saa tämän kyselyn avulla esimiehisyyden tunnusluvun, jolle asetetaan tavoite ja seurataan toteumaa tuloskortin muodossa.

Ihmisoikeudet

Senaatti-kiinteistöt on laatinut eettiset periaatteet –dokumentin, joka on osa hyvää hallintotapaa. Lisäksi toimittajaketjun hallintaan ja talousrikollisuuden torjuntaan on laadittu oma ohjeistuksensa, jossa on otettu huomioon myös ihmisoikeusasioita.