Yhteiskuntavastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuu on sisällytetty kaikkeen toimintaan. Senaatti-kiinteistöjen operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja on myös yhteiskuntavastuun johtaja, joka vastaa johtoryhmässä keskitetysti yhteiskuntavastuuasioista ja huolehtii, että asiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Yhteiskuntavastuullista toimintatapaa johdetaan prosessien kautta ja näistä vastaavat johtoryhmän jäseninä olevat johtajat prosessien omistajina.

yhteiskuntavastuun johtaminen

Asiantuntijatiimit yhteiskuntavastuun eri osa-alueilla

Yhteiskuntavastuustrategia noudattaa Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategian sykliä. Tavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle. Yhteiskuntavastuustrategia käsitellään johtoryhmässä osana Senaatti-kiinteistöjen strategiatyötä, ja se on Senaatti-kiinteistöjen hallituksen hyväksymä.

Senaatti-kiinteistöissä on yhteiskuntavastuun ryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmä suunnittelee ja vie yhteiskuntavastuun käytäntöjä toimintaan. Ryhmässä on henkilöitä Senaatti-kiinteistöjen toimialoilta, alueilta ja palveluyksiköistä.

Lisäksi keskeisille yhteiskuntavastuun osa-alueille on erikseen nimettyjä tiimejä, joihin on koottu kyseisen osa-alueen asiantuntijoita. Näitä ovat esteettömyys-, rakennussuojelu- ja ympäristötiimi.

Ympäristötiimi kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Sen keskeinen tehtävä on vastata sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaisista tehtävistä ja järjestelmän säännöllisestä auditoinnista sekä Green Office -sitoumuksista. Muut tiimit kokoontuvat tarvittaessa ja ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Yhteiskuntavastuun keskeiset näkökohdat

Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut Senaatti-kiinteistöjen toiminnan keskeisimmät näkökohdat ja niiden vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Myös sidosryhmien näkökannat on otettu huomioon arvioinnissa. Sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan tarvittaessa kyselyillä, haastatteluilla ja erillisillä sidosryhmäpaneeleilla. Olennaisuuden määrittelyä on tehty säännöllisesti usean vuoden ajan ja sitä päivitetään säännöllisesti, viimeksi vuoden 2013 alussa.

Yhteiskuntavastuuraportointi vastaa olennaisiksi määriteltyjä asioita.