Miten luonnehtisit Senaatti-kiinteistöjen toimintavuotta 2012?

Senaatti-kiinteistöjen näkökulmasta toimintavuoden teemana oli ennen kaikkea strategian toimeenpano. Olemme kertomusvuonna edistäneet strategian käytäntöön viemistä asettamalla vuositason tavoitteet ja kuvanneet hyvin konkreettiset tekemiset strategisten tavoitteiden toteutumiseksi jokaisen toiminnon osalta. Otin työt vastaan heinäkuussa, ja on helppo nyt todeta, että sain edeltäjältäni hyvin hoidetun ja johdetun liikelaitoksen, jolla on selkeä strategia ja tavoitteet, joita kohden edetään.

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana, joka ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon valtion kokonaisedun.  Olemme tänä vuonna erityisesti panostaneet tämän roolin haltuunottoon ja siitä viestimiseen asiakkaillemme.  Asiakaskunnassamme on tapahtumassa rakennemuutoksia, jotka ovat lisänneet asiantuntijapalveluidemme kysyntää ja työllistänyt meitä monella tapaa.  Muutosten myötä asiakkaat luopuvat tiloistaan, ja meidän tehtävänä on kehittää tiloille uutta käyttöä. Toisaalta olemassa olevien tilojen ja työympäristöjen tulee vastata uusia tarpeita ja meidän on myös panostettava tarvittaessa uudisrakentamiseen ja sen kehittämiseen. Todennäköistä on, että tarve Senaatti-kiinteistöjen tarjoamille palveluille vain voimistuu ja roolimme työympäristö- ja toimitila-asiantuntija vahvistuu.

Millainen vuosi oli asetettuihin tavoitteisiin nähden?

Saavutimme meille asetut taloudelliset ja palvelutavoitteet. Liikevaihtomme ja tuloksemme muodostuvat pääasiassa kahta kautta eli toimitilojen vuokrauksesta ja kiinteistöjen myynneistä.  Vuokraustoiminnan tulos heikkeni merkittävästi arvonalennusten vuoksi, mikä johtuu valtionhallinnon rakennemuutoksista. Myyntitoiminta sen sijaan ylitti tulostavoitteensa. Vaikka koko Senaatti-kiinteistöjen tulos heikkeni edellisvuoteen verrattuna selvästi, niin tavoitteet kuitenkin ylitettiin. Myös palvelutavoitteet saavutettiin varsin hyvin, joskin työympäristö- ja toimitila-asiantuntijan roolin haltuunotto jatkuu edelleen.

Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen keskeiset strategiset painopistealueet ja miten näitä on edistetty 2012?

Strategisissa tavoitteissa edettiin kokonaisuutena varsin hyvin. Asiantuntijaroolin haltuunotto, kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen ja sisäisen tehokkuuden parantaminen ovat kolme keskeistä strategista painopistealuettamme.  Eniten kehitettävää on vielä asiantuntijaroolissa, jossa asiakkaiden tarpeet ja valtiohallinnon rakennemuutokset asettavat jatkuvasti uusia haasteita.  HTH-tietopalvelussa otettiin edistysaskeleita, mutta tietopalvelulle asettamamme tavoitteet saamme täytettyä vasta vuonna 2013.

Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuun tärkeimmät painopistealueet ja vuoden 2012 keskeiset tekemiset yhteiskuntavastuun saralla?

Yhteiskuntavastuun näkökulma liittyy Senaatti-kiinteistöjen kaikkeen toimintaan. Vuonna 2012 painopiste oli erityisesti energiatehokkuuden parantamisessa, talousrikollisuuden torjuntaan liittyvissä toimenpiteissä sekä sisäilma-asioissa.  Energiatehokkuuteen liittyen saavutimme merkittäviä edistysaskeleita mm. asiakaskohtaisessa sähkönsäästössä.  Keskimäärin sähkön kulutus aleni projektissa mukana olleissa kohteissa 8 prosenttia ja parhaissa tapauksissa 30 prosenttia. Myös Senaatti-kiinteistöt saavutti oman tavoitteensa vähentää vuosittaista sähkönkulutusta 2 prosentilla edellisestä vuodesta.  Talousrikollisuuden torjunnassa otimme käyttöömme uudet ohjeistukset, jotka vietiin sopimuskäytäntöön rakennusprojekteissa ja kiinteistöjen ylläpidossa.  Aloitimme myös ensimmäiset tähän liittyvät tarkastukset rakennustyömailla.  

Kosteus- ja homeongelmissa Senaatti-kiinteistöllä on nollatoleranssi.  Sisäilmaongelmien korjauksiin olemme investoineet viimeisen viiden vuoden aikana lähes 100 miljoonaa euroa.  Yhteistyötä on tehty erityisesti ylläpidon kumppaneidemme kanssa, ja olemme muun muassa kouluttaneet huoltohenkilökuntaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ennakkoon.

Olemme myös lisänneet kartoitusten tekemistä, ja vuonna 2013 budjettiin on lisätty sisäilma-asioiden hoitoon huomattava lisäpanos. Vuoden 2013 aikana laadimme useamman vuoden toimenpideohjelman ja kunnianhimoisena tavoitteenamme on, että kosteus- ja homeongelmia ei enää esiintyisi.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät trendit, jotka vaikuttavat Senaatti-kiinteistöjen toimintaan ja joita Senaatti-kiinteistöt seuraa?

Energiatehokkuus ja siihen liittyvät direktiivit korjausvelvoitteista vaikuttavat toimintaamme ja valmistaudumme niiden toteuttamiseen.  Valtion toimitilastrategia päivitetään kuluvan vuoden aikana. Sillä on myös merkittävä ohjaava vaikutus meihin. Tavoitteet tulevat olemaan konkreettisia ja haasteellisempia kuin edellisessä toimitilastrategiassa.

Millaiset ovat lähitulevaisuuden näkymät?

Lähes kaikissa valtion toiminnoissa on meneillä suurempia tai pienempiä muutoksia, joilla on suora vaikutus Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Ajankohtaisina esimerkkeinä ovat muutokset puolustushallinnossa, poliisihallinnossa ja tutkimuslaitoksissa. Tällä hetkellä kysyntä erilaisille käyttäjä- ja työympäristöpalveluille on voimakkaassa kasvussa. Senaatti-kiinteistöjen tulee tunnistaa proaktiivisesti nämä muutokset ja tarpeet. Tämä vaatii meiltä entistä aktiivisempaa asiakastyötä.

Senaatti-kiinteistöjen sisällä tapahtuu kolmen vuoden aikana suuri muutos henkilökunnassa, kun joka viides työntekijä jää eläkkeelle. Asiantuntijuuden vahvistamiseen olemme panostaneen muun muassa Kyvyväs organisaatio -projektissa.

Kautesi toimitusjohtajana alkoi vuoden 2012 heinäkuussa.  Millaisena organisaationa näet Senaatti-kiinteistöt tällä hetkellä? Mitkä ovat kehitysaskeleemme tästä eteenpäin?

Senaattilaisia leimaa ammattimaisuus, vahva asiantuntijuus ja innostus työhön, jota tehdään. Organisaatiota oli helppo tulla johtamaan.  Lähitulevaisuudessa keskitymme erityisesti asiakkuuksien kehittämiseen ja asiakastarpeen parempaan ymmärtämiseen ja siihen vastaamiseen.  Haluamme visiomme mukaan olla askeleen edellä odotuksia. Tämä vaatii meiltä osaamista tunnistaa tarpeet ja tarjota niihin ratkaisuja. Tulemmekin lisäämään läsnäoloa asiakkaidemme keskuudessa entisestään ja tarjoamaan palveluita haasteiden hoitamiseen. 

Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta ensimmäisestä puolesta vuodesta. Tulevaisuus on omissa käsissämme, tehkäämme siitä yhdessä hyvä!