Toimintaympäristö ja trendit

Senaatti-kiinteistöjen toimintaan vuonna 2012 vaikuttivat erityisesti vallitseva taloudellinen tilanne sekä valtion pyrkimys kuroa umpeen julkisen sektorin kestävyysvajetta. Säästöjä haetaan  kaikista toiminnoista, joista toimitilakustannukset ovat yksi keskeisistä. Senaatti-kiinteistölle tämä merkitsee aktiivisia toimenpiteitä valtion tilankäytön tehostamiseksi toimitilojen uudelleen järjestelyjen toteuttamiseksi.

Työympäristöjen tulee olla paitsi tehokkaita, myös toimivia, turvallisia, tietoteknisesti asianmukaisia ja kestävää kehitystä tukevia.

Valtion toimitilahallinnalta vaaditaan lisäksi esimerkillisyyttä talousrikollisuuden torjunnassa ja ympäristöasioissa.

Valtion toimitilastrategian uudistaminen on aloitettu

Syksyllä 2012 käynnistettiin valtion toimitilastrategian uudistamistyö. Edellinen strategia on vuodelta 2005. Senaatti-kiinteistöt on mukana työryhmässä. Toimitilastrategia linjaa valtion keskeisimmät toimitilojen käytön tavoitteet ja pelisäännöt, joilla tavoitteet saavutetaan. Työryhmän ehdotus valmistuu kevään 2013 aikana.  

Kiinteistöstrategia linjaa valtion kiinteistöomistamisen

Kiinteistöstrategia jakaa valtion kiinteistövarallisuuden strategisiin ja ei-strategisiin omistuksiin. Jako mahdollistaa luopumisen ei-strategisesta kiinteistöomaisuudesta, mikä on yksi keino tukea kestävällä tavalla tiukentuvaa valtiontaloutta. Senaatti-kiinteistöille tämä merkitsee entistä aktiivisempaa myyntitoimintaa.

Strategian mukaan valtion kiinteistöhallintoa keskitetään Senaatti-kiinteistöille, jotta virastojen ja laitosten resursseja voidaan kohdentaa entistä paremmin ydintoimintoihin. Tähän liittyen on muun muassa selvitetty valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen hallintaa ja esitetty, että Museoviraston hallinnoimat museokäytössä olevat rakennukset siirretään Senaatti-kiinteistöille.

Edelläkävijän rooli energia-asioissa

EU:n direktiivi energiatehokkuudesta (EED) sisältää julkisen sektorin edelläkävijäroolin energiankäytön tehostamisessa. Direktiivin ensisijainen toimintamalli edellyttää lisäämään valtion keskushallinnon käytössä olevien rakennusten korjauksia merkittävästi nykytasosta. Tämä on herättänyt keskustelua mm. siitä, mikä vaikutus tällä on valtion kiinteistökannan korjaustoiminnan tasoon ja aikatauluun. Senaatti-kiinteistöissä valmistellaan toimenpideohjelmaa, jossa linjataan Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet ja toimintamallit näiden tavoitteiden täyttämiseksi.

Rakenneuudistukset luovat uusia työympäristöjä

Uudelleen organisoinnit ja muutokset valtionhallinnossa jatkuvat. Myös työympäristö- ja toimitilajohtamisen vaatimukset kasvavat valtionhallinnossa, mikä synnyttää uutta kysyntää Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalveluille. Senaatti-kiinteistöjen rooli valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana vahvistuu.

Muutokset luovat paineita myös valtion kiinteistökannan muuntojoustavuudelle. Olemassa olevien tilojen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita nousee keskeiseen asemaan. Esimerkkinä uudenlaisesta ratkaisusta ovat ns. working lounge -tyyppisten pistäytymispisteiden rakentaminen tukemaan monipaikkaista työtä.  

Organisaatioiden yhdistymiset entistä suurempiin yksiköihin luo tarvetta muutos- ja jossain määrin myös uudisrakentamiselle. Senaatti-kiinteistöt seuraa aktiivisesti asiakaskuntansa toiminnan muutoksia ja kehittää työympäristöihin liittyviä asiantuntijapalveluita asiakkaidensa muutosten edistämiseksi.  

Senaatti-kiinteistöjen toimintaan lähivuosina vaikuttavat muun muassa meneillään oleva puolustusvoimauudistus, tutkimuslaitossektorin uudistaminen ja Valtion taidemuseon säätiöittäminen.

Valtionhallinnon kokonaistilantarve jatkaa vähentymistään rakenteellisten muutosten, henkilöstön vähenemisen ja erityisesti tilankäytön tehostumisen vaikutuksesta. Näillä kaikilla muutoksilla on suora vaikutus myös Senaatti-kiinteistöjen toimintaan.