Yhteiskuntavastuullinen toimintapa on jatkuvasti kehittyvä näkökulma Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Jatkuva parantaminen on toiminnan kehittämisen perusajatus. Senaatti-kiinteistöt on tiedostanut, että yrityksen vastuullisuuden arvioivat sen sidosryhmät. Pyrkimys avoimeen keskusteluun sidosryhmien kanssa on olennaista oman toiminnan kehittämiseksi.

Yhteiskuntavastuun tavoitteet

Yhteiskuntavastuustrategiassa asetetaan tavoitteita kestävän kehityksen kolmelle osa-alueelle. Kiinteistö- ja rakennustoiminnassa kestävä kehitys painottuu taloudellisesti terveeseen kiinteistöliiketoimintaan, energia- ja ympäristökysymyksiin sekä hyvästä, terveellisestä ja turvallisesta toimintaympäristöstä huolehtimiseen. Tavoitteisiin pyritään käyttämällä olemassa olevaa rakennuskantaa tila- ja energiatehokkaasti. Suuri haaste on kehittää investointimalli, jonka avulla olemassa olevia kiinteistöjä kehitetään energiatehokkaiksi ja muuntojoustavimmaksi kuitenkin samalla huolehtien Senaatti-kiinteistöjen taloudellisesti terveestä liiketoiminnasta.

Vuosi 2012

Senaatti-kiinteistöt tavoitteli 2 % kokonaisenergiankulutuksen vähentämistä edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisenergian kulutuksen lasku oli 2,6 %. Energiatiimin ja sisäilmaklinikan toiminta alkoi suunnitellulla tavalla ja energiatehokkuustoimenpiteitä on tehty ja niistä raportoitu. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa energia-asioita en edistetty myös Hallinnon tilahallinta –tietopalvelun avulla.  

Senaatti-kiinteistöt asetti tavoitteekseen tehostaa merkittävästi talousrikollisuuden torjuntaa. Vuona 2012 otettiin käyttöön sopimussakot sekä urakoinnissa että kiinteistönhoidossa ja tehtiin tarkastuksia työmaille yhdessä verottajan kanssa. Senaatti-kiinteistöjen malli sai useita seuraajia toimintatavoilleen vuoden 2012 aikana.

Investointiprosessin uudistuksen yhteydessä oli tarkoitus päivittää myös ympäristöohjeistus. Uudistus on vienyt kuitenkin suunniteltua enemmän aikaa eikä ympäristöohjeistusta ole päivitetty.

Esteettömyyskartoitusten edellyttämiä toimenpiteitä on toteutettu ylläpidossa ja investoinneissa.

Tiehallinnon tukikohtien käytöstä poistettujen polttoainesäiliöiden kartoitus on tehty suunnitelman mukaisesti ja säiliöiden poistaminen on aloitettu.

Yhteiskuntavastuun käsikirja koko Senaatti-kiinteistöjen käyttöön valmistui.

Erityispiirteitä Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa:

  • Valtio on sitoutunut olemaan edelläkävijä energiatehokkuusasioissa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.
  • Käytössä olevan kiinteistökannan hallittu vähentäminen vastaamaan paremmin valtion tulevia tilatarpeita ja valtion kokonaisetua.
  • Uusien työympäristöjen kehittäminen ja toteuttaminen siten että ne tukevat uudenlaisia työskentelytapoja ja työn tuottavuutta ja edistävät tilatehokkuuden toteutumista.
  • Rakennetun kulttuuriperinnön säilyttäminen ja valtion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman noudattaminen.
  • Esteettömyyden edistäminen
  • Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
  • Avoin ja luotettava raportointi Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta yhteiskuntavastuuraporttina.

Yhteiskuntavastuun haasteet ja mahdollisuudet

Näkökohta

Haasteet

Mahdollisuudet

Toimenpiteet

Ilmaston-
muutos

Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset toimintaympäristössä. Taloudelliset menetykset, investointikustannusten nousu. Energia- ja kustannustehokkaan investointimallin kehittäminen.

Uusien teknologioiden käyttöönotto, edelläkävijä matalaenergia-
ratkaisuissa ja tilatehokkuudessa. Alentuneet energia- ja tilakustannukset.

Energia- ja tilatehokkuuden parantaminen. Uuden tekniikankäyttö tukemaan tilatehokkuutta ja vähentämään matkustamista. Asiakkaiden tilaratkaisujen kehittäminen tehokkaiksi asiantuntijapalveluiden avulla.

Asiakas-
ja käyttäjä-tyytyväisyys, tilojen terveellisyys
ja turvallisuus

Sisäilman laatu, tilojen esteettömyys ja viihtyisyys sekä palvelujen laatu. Toimenpiteet arvokiinteistöissä. Tilojen kohonneet korjaus- ja käyttökustannukset

Käyttäjien tuottavuuden parantuminen, kumppanuus asiakkaan kanssa, Yhdessä kehittäminen.

Tiivis käyttäjä- ja asiakasyhteistyö. Sisäilma-asioiden systemaattinen hallinta. Kokonaisvaltainen toimitilojen kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut asiakkaille.

Kulttuuri-
perintö

Arvokiinteistöjen taloudellisesti kannattava ylläpito ja käyttö. Sisäilman laatu, esteettömyys ja tilojen muuntojoustavuus.

Kulttuuriperinnön vaaliminen, laadukas kaupunkiympäristö, hyvä saavutettavuus. Tilojen viihtyvyys.

Arvokiinteistöjen suojelu- sekä esteettömyysstrategioiden mukainen toiminta.

Luonnon-ympäristöjen säilyttäminen

Ympäristölle haitallisten aineiden leviäminen luontoon ja hallitsematon suojelukustannusten nousu. Arvokkaiden luonnonympäristöjen vaarantuminen tai häviäminen.

Ympäristöriskien hallinta. Parantunut luonnonympäristö, arvokkaiden ympäristöjen suojelu. Hyvä maine käytännön toteuttajana.

Riskienhallinnan toimintamallin jatkuva kehittäminen. Maankäytönsuunnittelu, maiseman ja luonnonsuojelu.

Osaava
henkilöstö

Osaamisen siirto, uusien toimintamallien omaksuminen, jatkuva oppiminen ja uuden osaaminen.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö, alhainen vaihtuvuus.

Osaamisstrategia, kehittymissuunnitelmat, kehityskeskustelut, mentorointi, hiljaisen tiedon siirtäminen. Työvoiman ja osaamisen käyttö koko organisaation hyväksi.

Henkilöstön työhyvinvointi

Henkilöstön ikääntyminen, työn kuormittavuus. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja tekninen kehitys. Uuden osaamisen haltuunotto.

Henkilöstön tuottavuus, hyvä työilmapiiri.

Monipuolinen TYHY-toiminta, joustavat työajat, työn tekemisen muodot sekä ajanmukaiset työvälineet ja olosuhteet.