Senaatti-kiinteistöt panostaa moniosaamiseen ja koulutukseen

”Senaatti-kiinteistöjen vahvuutena on osaava ja asiantunteva henkilöstö, jolla on korkea koulutustaso, vahva kiinteistöalan asiantuntemus ja pitkäaikainen työkokemus. Senaatti-kiinteistöjen vahva asiantuntijuus perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja osaamisen systemaattiseen kehittämiseen”.

Vuoden 2012 keskeiset toimenpiteet

  • Perehdyttämiseen panostettiin uudistamalla perehdyttämismateriaali
  • Osaamisen kehittämisindeksiluku kasvoi
  • Kyvykäs organisaatio -projektia jatkettiin valmennusten ja henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien toteuttamisella.
  • Sunniteltiin projektijohtamisen toimintamalli ja työkalut ja laadittiin projektijohtamisen verkkokoulutus koko henkilöstölle  

Korkea koulutustaso

Henkilöstöstä 56,5 %:lla on korkeakoulututkinto. Senaatti-kiinteistöissä kannustetaan moniosaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen,  joiden merkitys korostuu myös resurssi- ja osaamisstrategiassa  

Senaatti-kiinteistöissä jokaisen työntekijän osaamisen taso määritellään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Osaamista ja ammattitaitoa seurataan ja ylläpidetään systemaattisesti ja osaamisen kehittämiselle asetetaan tavoitteet vuosittain.

Hyvät välineen kasvuun ja kehittymiseen

Jokainen työntekijä käy esimiehensä kanssa henkilökohtaisen kehityskeskustelun kaksi kertaa vuodessa, millä edistetään asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöä tuetaan tämän lisäksi hyödyntämään olemassa olevia tyyppitehtävänkuvia ja tavoiteosaamisprofiileja omaehtoisen kehittymisensä suunnittelussa.

Avointa ja aktiivista viestintää

Senaatti-kiinteistöillä on useita tapoja tiedon ja osaamisen siirtämiseen:

  • perehdyttämispäivät uusille työntekijöille
  • mentorointi ja coaching jatkuvaan oppimiseen
  • lähtödokumentti-toimintamalli eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi
  • lähtöhaastattelukäytäntö.

Kertomusvuonna perehdyttämismateriaali uudistettiin kokonaisuudessaan ja esimiehille sekä muille perehdyttäjille laadittiin muistilistat perehdyttämisen työkaluksi. Esimiehet valmennettiin niiden käyttöön.

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen viestintä on avointa, tietoa jakavaa, työntekoa tukevaa ja vuorovaikutteista. Sisäinen viestintä on tärkeä johtamisen väline. 

Uuden toimitusjohtajan aloitettua kesällä 2012 pyydettiin kaikilta senaattilaisilta sähköisellä kyselyllä mielipiteitä, mitä työympäristöasiantuntija tarkoittaa arjessa ja konkreettisten tekemisten muodossa ja mitkä ovat meidän esteet ja mahdollisuudet uutta rooliamme ajatellen.  Tutkimustulokset ja jatkotoimenpiteet esiteltiin henkilöstölle.

Kerran kuukaudessa on järjestetty henkilöstön aamukahvitilaisuuksia, joissa johtoryhmän jäsenet vuorotellen alustavat vastuulleen kuuluvan ajankohtaisen aiheen.

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla sen sijaan, että kaikki suuntautuisivat kapea-alaiseksi asiantuntijaksi. Pääpaino on tiimimäisessä toimintatavassa.

Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen.Kertomusvuonna koulutuspäiviä oli 5 päivää henkilöä kohden.

Henkilöstötutkimuksessa seurattava Osaamisen kehittämisen indeksi kasvoi edellisestä mittauskerrasta ja oli 75,1 (73,9) (tyytyväisten vastaajien %-osuuden asteikolla 0-100%).  Indeksi koostuu senaattilaisten kokemasta mahdollisuudesta ylläpitää osaamistaan, saamistaan uuden oppimismahdollisuuksista ja miten kehittymispyrkimyksiä tuetaan.

Henkilöstö osallistuu johdon ohella kehitysprojekteihin, -tiimeihin ja prosessiryhmiin. Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla ulkopuolella pidetyistä luennoista ja julkaistuista artikkeleista palkkiot.

Vuonna 2011 käynnistynyt Kyvykäs organisaatio –projekti jatkui valmennusten ja henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien toteuttamisella. Projektin tavoitteena on paikallistaa asiakastyössä vaadittava konsultatiivinen asiantuntijaosaaminen sekä esimieskyvykkyys.  Projektiin osallistuneet suunnittelivat projektijohtamisen toimintamallin ja työkalut.

Valmennuksia ja kehittämispäiviä järjestettiin edelleen keskeisille ammattiryhmille, esimerkkeinä Asiakkuus- ja ratkaisupäivät , Hanke- ja ylläpitopäivät sekä  Kiinteistöassistentti-päivät.

Koko henkilöstö suoritti turvallisuuden ja yhteiskuntavastuun verkkotentit. 

Senaatti-kiinteistöt tukee tapauskohtaisesti myös ulkopuoliseen koulutukseen osallistumista ja täydentävien opintojen suorittamista esimerkiksi joustavilla työn ja opiskelun yhdistävillä työaikaratkaisuilla.

Vuonna 2013 koulutuksissa panostetaan erityisesti asiakasosaamiseen, konsultatiiviseen ratkaisumyyntiosaamiseen, hankeosaamiseen, projektiosaamiseen ja laadukkaan esimiestyöskentelyn varmistamiseen.