Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Senaatti-kiinteistöissä toiminta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen. Henkilöstöjohtaminen perustuu henkilöstöstrategiaan, johon on kirjattu henkilöstöä koskevat yleiset periaatteet ja pelisäännöt.

Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaan jokaisella senaattilaisella on mahdollisuus ja velvollisuus hallita henkilökohtaista kehittymistään ja ammattitaitoaan läpi työuransa ja huolehtia muutoskyvystään. Senaatti-kiinteistöillä on velvollisuus luoda tarvittavat toimintaedellytykset, -välineet ja tuki jatkuvaan oppimiseen, hyvään esimiehisyyteen sekä oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.

Keskeiset tavoitteet ja tekemiset 2012

 • Henkilöstömäärä pysyi vuoden 2011 tasolla.
 • Henkilöstön vaihtuvuus kasvoi huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna.
 • Henkilöstön kokonaistyytyväisyys on edelleen lievästi kehittynyt lähes kaikilla osa-alueilla ja on keskimäärin korkeampi muihin yrityksiin verrattuna.
 • Esimiehisyys arvioitiin hyvälle tasolle
 • Perehdyttämiseen panostettiin muun muassa uudistamalla perehdyttämismateriaali

Henkilöstö

2010

2011

2012

Henkilöstö 31.12.

266

251

251

Määräaikaiset työsuhteet

9

7

9

Osa-aikaiset työsuhteet

9

11

18

Keski-ikä

49,8

50,2

49,6

Tulovaihtuvuus, vakinaiset %

2,3

3,6

8,4

Lähtövaihtuvuus, vakinaiset %

3

8,8

9,2

Miehet / Naiset %-jakauma

54/46

53/47

50/50

Sairauspoissaolo-%

2,2

2,4

2,2

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat, lukumäärä

3

2

1

Koulutuspäivät / henkilö

5

4,4

5,0

Vuoden 2012 keskeiset painopistealueet

Henkilöstön määrä pysyi ennallaan

Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa on 251 henkilöä.  Henkilöstöstä suurin osa eli 96,4 prosenttia on vakituisia.  Henkilöstön keski-ikä on 49,6 vuotta eli nuorennusta edelliseen vuoteen verrattuna on runsaat puoli vuotta. Yli puolet henkilöstöstä on 50 vuotiaita tai sitä vanhempia.


 

Henkilöstön vaihtuvuus kasvoi huomattavasti

Henkilöstön vaihtuvuus oli vilkasta ja varsinkin eläkkeelle siirtyneiden määrä oli aikaisempia vuosia suurempi ja jatkuu vielä parina tulevanakin vuotena sellaisena. Toiselle työnantajalle siirtyi 7 vakituisessa työsuhteessa ollutta henkilöä ja vuoden aikana jäi eläkkeelle 15 henkilöä. Senaatti-kiinteistöissä aloitti työuransa 21 uutta vakituista henkilöä (8 miestä ja 13 naista). Luvussa on mukana myös kahden määräaikaisen työntekijän vakinaistaminen. Uusien työntekijöiden keski-ikä oli noin 43 vuotta. Ulkoisten rekrytointien määrä oli edellisvuotta huomattavasti suurempi, johtuen mm. strategisesta päätöksestä kotiuttaa hankeosaamista Senaatti-kiinteistöjen ydinosaamisena takaisin konsulttityövoimalta.

Kaikki lähtevät työntekijät haastatellaan ja mietitään toimenpiteitä sitoutuneisuuden ja työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi. Lähdön syinä kertomusvuonna olivat lähinnä halu kokeilla toisenlaisia työtehtäviä ja uusia toimialoja sekä mahdollisuus siirtyä nopeammin esimiestehtäviin.

Senaatti-kiinteistöistä jää eläkkeelle jatkossa vuosittain kymmeniä henkilöitä. Eläköitymiseen ja resurssien hallintaan varaudutaan ensi vuonna tehtävällä kolmen vuoden resurssisuunnitelmalla,  jota tukevat jo aiemminkin tehdyt, vuosittaiset yksikkökohtaiset suunnitelmat.  Kyvykäs organisaatio –kehittämisprojekti jatkuu .

Tasa-arvoinen työyhteisö

Vuoden 2012 lopussa Senaatti-kiinteistöjen henkilöstä 49,8 prosenttia oli naisia ja 50,2 prosenttia miehiä.  Johtoryhmän jäsenten keski-ikä oli noin 56 vuotta, ja kuudestatoista jäsenestä yksi oli nainen. Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenten keski-ikä oli 50 vuotta ja sen kuudesta jäsenestä kolme oli naisia. Suurin osa miehistä työskentelee johto- tai asiantuntijatason tehtävissä. Naisista 51 prosenttia työskentelee toimeenpanevissa tehtävissä. Rekrytoinnissa pyritään henkilöstön tasapainoiseen sukupuoli- ja ikärakenteeseen sekä toiminnan kannalta parhaaseen osaamis- ja koulutusrakenteeseen.

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Toiminnan ja tehtävän luonne sekä vaatimukset huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi.Rekrytoinnissa pyritään henkilöstön tasapainoiseen sukupuoli- ja ikärakenteeseen sekä toiminnan kannalta parhaaseen osaamis- ja koulutusrakenteeseen. 

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä, ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita. Suoritusarvioinnin uudistuksessa painopiste siirtyi vuosittaisen työssä suoriutumisen aitoon arviointiin.

Työhyvinvointiin panostetaan monipuolisesti

Senaatti-kiinteistöt edistää työssä pysymistä laajalla ja ennakoivalla työhyvinvointitoiminnallaan sekä panostamalla esimiesten kehittämiseen. Lisäksi Senaatti-kiinteistöissä on turvattu mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja tekemiseen, hyvät kehittymismahdollisuudet sekä mahdollisuus osallistua liiketoiminnan kehittämiseen.

Tyytyväinen henkilöstö

Senaatti-kiinteistöt on jo vuodesta 1997 seurannut säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Vuoden 2012 kyselyn mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys on edelleen lievästi kehittynyt lähes kaikilla osa-alueilla ja on keski­määräistä korkeampi muihin yrityksiin verrattuna. Muutokset ovat pieniä eikä niillä ole selkeää painopistealuetta. Kielteisiksi koettuja muutoksia ei koko yrityksen tasolla käytännössä esiinny. Kehittämistarpeita kohdentuu toimintaan omassa lähiyksikössä.

Vuoden 2012 kyselyn mukaan:

Selkeästi vahvuuksina ovat:

 • hyvä yritys- ja työnantajakuva
 • vahva luottamus yrityksen ja omaan tulevaisuuteen
 • henkilöstön huomioon ottava toimintatapa
 • toimiva keskusteluyhteys johdon ja henkilöstön välillä
 • runsas tieto strategiasta ja toiminnan linjauksesta
 • runsas työtuloksia koskeva tieto
 • laaja päätöksenteon hajauttaminen lähiyksiköissä

Senaatti-kiinteistöillä on pitkät perinteet henkilöstön osallistamisesta toiminnan kehittämiseen kuten strategiaprosessiin. Henkilöstö on myös mukana erilaisissa palvelujen kehitystiimeissä ja prosessien kehitystyöryhmissä.

Henkilöstölle luodaan työskentelyedellytykset, jotka huomioivat yksittäisten henkilöiden erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet. Loppuvuonna valmistui ohje etätyöskentelyn periaatteista.

Tiedon saaminen yritystason asioista sekä omaan työhön liittyvistä asioista henkilöstötutkimuksen mukaan on laajaa ja monipuolista.

Työhyvinvointi on monen tekijän tulos

Henkilöstön työhyvinvointi varmistetaan hyvällä johtamisella. Esimiestyöskentelymme peruspilareita ovat rehellisyys, luottamus ja kunnioitus. Esimiehemme toimivat esikuvana, kannustavana valmentajana, joka innostaa, pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen ja selkeään sekä sitouttavaan tavoitteiden asettamiseen.

Esimiehisyys on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä työtä. Esimiestyötä tuetaan Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, joita ovat vuosittaiset esimiesvalmennukset, kvartaaleittain järjestettävät esimiesinfot sekä vapaamuotoiset kokoontumiset, kuten Pomokaffet. Sen lisäksi esimiehillä on mahdollisuus henkilökohtaisiin tai ryhmäcoachingeihin sekä HR:n tarjoamaan tukeen esimerkiksi henkilöstötutkimustulosten tulkinnassa ja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn yksikössä.

Esimiehillä on käytössään puheeksioton lomakkeisto, joka auttaa vaikeiden asioiden käsittelyssä. Perehdyttämisen tueksi uusittiin perehdytysmateriaalia ja esimiehille tuotettiin tukityökaluksi perehdytyksen muistilistat. Laadukkaan esimiestyöskentelyn tavoitteeksi asetettiin tuleville vuosille esimiestyön näkyväksi tekeminen.

Esimiehisyys on hyvällä tasolla

Johtajuutta ja esimiehisyyttä arvioidaan vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Johtajuuden ja esimiehisyyden taso on pysynyt hyvällä tasolla. Esimiehisyyden tunnusluku pysyi 4:ssä asteikolla 1-5. Seurantamittarit ovat olleet jo pitkään Senaatti-kiinteistöjen strategisia seurattavia mittareita. Esimiesten ja alaisten välisen yhteistyön on koettu vahvistuvan. Tämä näkyy henkilöstötutkimuksen mukaan sellaisissa henkilöjohtamistekijöissä kuten ratkaisujen perustelemisen lisääntymisenä sekä palautteen antamistyylissä ja esimiehen tasapuolisuuden kokemisessa .

Osallistava strategiaprosessi on myös keino tukea ja parantaa työhyvinvointia. Henkilöstö pääsee osallistumaan strategian käsittelyyn strategia-aamukahveilla sekä strategiakyselyihin vastaamalla.

Joustavuutta työntekoon

Senaatti-kiinteistöissä on otettu käyttöön uudenlaisia työnteon käytäntöjä, joilla on vaikutusta myös työhyvinvointiin. Henkilöstöllä on esimerkiksi mahdollisuus etätyöhön, ja matkustamista on voitu vähentää ja työpäiviä lyhentää lisäämällä videoneuvotteluja. Kuluneena vuonna otettiin koko henkilöstön käyttöön pikaviestinohjelma Lync, joka mahdollistaa myös ryhmäpalaverien pidon omassa työpisteessään.

Tavoitteena on, että työssä huomioidaan työntekijän erilaiset elämäntilanteet eikä työn tekeminen ole sidottua aikaan eikä paikkaan.

Senaatti-kiinteistöt panostaa henkilöstönsä työhyvinvointitoimintaan. Henkilöstöllä on käytössään liikunta- ja kulttuurisetelit. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin uusitulla konseptilla vuosittainen työterveyden edistämiseen tähtäävä Terveyden tori –tapahtuma sekä muita virkistystilaisuuksia ja tempauksia niin Helsingissä kuin maakunnissakin.

Panostukset ennakoivaan työterveyshuoltoon

Senaatti-kiinteistöt panostaa ennakoivaan työterveyshuoltoon ja työkyvyn ylläpitoon järjestämällä mm. erilaisia liikuntakampanjoita ja vuosittaisen Terveyden tori -tapahtuman, jossa käsitellään ajankohtaisia terveyteen liittyviä asioita ja tarjotaan mahdollisuus myös erilaisiin mittauksiin.

Jokaisella on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin omassa työpisteessään. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein, ja ikävuositarkastuksia on jo 30-ikävuodesta eteenpäin sekä eläkkeelle jäämisen kynnyksellä. Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alusta.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat vähäisiä

Senaatti-kiinteistöjen työntekijä oli vuoden aikana sairauden takia poissa keskimäärin 5,4 päivää. Sairauspoissaoloprosentti oli 2,2. Henkilöstöstä 52,2 prosenttia ei ollut vuoden aikana lainkaan poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi.

Senaatti-kiinteistöjen työn luonteen vuoksi tapaturmat ovat vähäisiä. Tapaturmia sattui vuoden aikana viisi kappaletta. Kaikki tapaturmat sattuivat työmatkalla, ja yksi niistä aiheutti poissaolon. Tapaturmataajuus eli poissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohti oli 2,7.

Työterveyshuollossa jatkettiin yhteistyötä saman yhteistyökumppanin kanssa. Työterveyshuollon taso pysyi hyvänä. Kustannukset laskivat hieman, mikä on yhteydessä sairaustapausten määrän laskuun ja sairauspäivien laskuun.