Päästöjen laskenta

Senaatti-kiinteistöt käyttää raportoinnissaan kansainvälisten Global Reporting Initiative (GRI) ohjeita sekä kansainvälisesti käytetyn GHG Protocol -standardin mukaista jakoa suoriin ja epäsuoriin päästöihin. Suorat kasvihuonekaasupäästöt katsotaan jaon mukaan olevan sellaisia, joihin organisaatio voi suoraan omalla toiminnallaan vaikuttaa. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt puolestaan ovat sellaisia, johon organisaation toiminnalla ei ole suoraa vaikutusta. Epäsuoria päästöjä voidaan jakaa vielä kategorioihin sen mukaan, kuinka monen "välikäden" kautta organisaation on mahdollista vaikuttaa päästöjen syntymiseen.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien aluelämpölaitosten päästöt sekä Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden kylmälaitteiden kylmäainetäytöistä aiheutuvat päästöt. Epäsuorat eli välilliset päästöt on laskennassa jaoteltu kahteen kategoriaan. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 1 sisältää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kiinteistöihin ostetun energian (lämpö, sähkö ja kylmä) tuotannosta aiheutuvat päästöt. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 2 sisältää Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokrakohteisiin ostetun energian tuotannosta sekä rakentamisesta aiheutuvat päästöt.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidettyjen kohteiden kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu energiankulutuksen seurantaan ja tietoon käytetyistä energialähteistä sekä kylmäaineista. Pääomavuokrakohteiden energiankulutuksesta aiheutuvat päästöt on laskettu energialaskennan tuottamilla kulutustiedoilla.

Vuoden 2012 kasvihuonekaasupäästölaskennassa käytettiin alueellisten lämmöntuottajien ilmoittamia päästöprofiileja hiilidioksidin osalta (uusimpia ilmoitettuja) ja Suomen keskimääräistä kaukolämmön tuotannon päästöprofiilia hiilidioksidille vuodelta 2012 (Energiateollisuus Ry). Alueellisten lämpölaitosten hiilidioksidi päästöjen arviot perustuvat polttoainekohtaisiin ominaispäästöihin sekä vastaavan kokoluokan lämmityslaitosten päästömittauksiin.

Senaatti-kiinteistöissä kulutetun sähkön hiilidioksidipäästöt on laskettu keskimääräisen pohjoismaisen sähköntuotannon päästöprofiililla vuodelta 2011 (Energiateollisuus Ry). Päästöprofiilit ottavat huomioon, ettei myytyjen alkuperätakuiden/sertifikaattien hiilidioksidivapautta tule käytettyä useampaan kertaan.

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2012 päästölaskennan lämmöntuotannon SO2-, NOX- ja hiukkaspäästöjen päästöprofiilit perustuvat Senaatti-kiinteistöjen alueiden mukaisten energiantuottajien toimittamiin tietoihin sekä Suomen keskimääräiseen kaukolämmön tuotannon päästöprofiiliin (Energiateollisuus ry). Alueellisten lämpölaitosten päästöjen arviot perustuvat polttoainekohtaisiin ominaispäästöihin sekä vastaavan kokoluokan lämmityslaitosten päästömittauksiin.

Senaatti-kiinteistöissä kulutetun sähkön tuotannon SO2-, NOX- ja hiukkaspäästöjen laskenta perustuu Suomen keskimääräisen sähköntuotannon päästöprofiiliin vuonna 2004 (Energiateollisuus ry).