Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden ominaisjätekertymä perustuu rajatulta kiinteistökannalta kerättyihin jäteurakoitsijoiden raportoimiin jätetietoihin sekä jäteraportteja vastaavien kiinteistöjen pinta-alatietoihin. Näihin perustuen lasketaan otantaa vastaavien kiinteistöjen ominaisjätekertymä (kg / hm2) jätelajeittain. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden kokonaisjätemäärä saadaan kertomalla rajatulle kiinteistökannalle laskettu ominaisjätekertymä kaikkien ylläpidettyjen kohteiden pinta-alalla. Jätelaskennan pinta-alatietona käytetään huoneistoalaa, sillä sen arvioidaan kuvaavan parhaiten tilojen käytön ja jätemäärien suhdetta.

Jäteraportteja toimittivat Itä-Suomen alueelta Jätekukko ja Etelä-Suomen alueelta L&T, SITA sekä HSY. Jätelaskentaa tarkennettiin vuoden 2012 osalta lisäämällä jätelaskennan otantaan kuuluvaan kiinteistökantaan Etelä-Suomen alueelta myös SITA:n ja HSY:n urakoimat kohteet. Jätelaskennan jätetietojen otanta vastaa noin 45 % Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämästä kiinteistökannasta.

Laskennassa esitetty jätteiden hyötykäyttöaste pitää sisällään jätteen hyötykäytön sekä materiaalina että energiana.