Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on nostettu valtion kiinteistöstrategiassa tulevaisuuden keskeiseksi haasteeksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja kulttuuriympäristön vaalimisen rinnalle. Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on valtion rakennetusta ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ihmisten luomissa ympäristöissä.

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Erityinen huomio kiinnitetään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Uusiutuvia luonnonvaroja tulee käyttää tavalla, joka varmistaa, että ne todellakin uusiutuvat eivätkä vähene. Uusiutumattomia luonnonvaroja taas on käytettävä mahdollisimman ekotehokkaasti. Valtioneuvoston periaatepäätöksenä laadittu, ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi” -nimeä kantavan strategia on laadittu vuosille 2012–2020 ja sen käytäntöön vievä toimintaohjelma valmistuu vuoden 2013 aikana.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut yhteiskuntavastuustrategiassaan luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen:

  • ilmastonmuutoksen uhkan torjuminen parantamalla kiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta
  • luontoselvitysten tekeminen tunnistetuissa kohteissa ennen ympäristöä muuttaviin rakennushankkeisiin ryhtymistä
  • alueiden hoitosuunnitelmissa huomioidaan luonnonympäristön umpeenkasvamisen uhka
  • perustiedon hankkiminen luonnon monimuotoisuudesta Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevilla alueilla.
     

Puolustusvoimien alueella arvokkaita ympäristöjä

Vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan Senaatti-kiinteistöjen omistamissa kiinteistöissä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeät ympäristöt ovat valtaosaltaan puolustusvoimien käytössä olevia varuskunta- ja muita sotilasalueita.

Puolustusvoimien toiminta loppuu eräillä alueilla lähivuosina ja näiden alueiden tulevan käytön suunnittelun pohjaksi on vuoden 2012 aikana toteutettu useita erilaisia luontoselvityksiä arvokkaista luontokohteista.

Armeijan käytössä olevat alueet ovat säilyttäneet luonnon monimuotoisuutta ja pysyneet avoimina eräissä tapauksissa jopa paremmin kuin varta vasten perustetut luonnon suojelualueet.  

Alueita, joissa elää tai jotka voivat tarjota uhanalaisille eliölajeille pysyvän tai väliaikaisen elinympäristön on Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa useita kymmeniä.