Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa syntyneet jätteet lajeittain 2012

Lisätietoa

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden kokonaisjätemäärä jätejakeittain on laskettu rajatulta kiinteistökannalta saaduilla jätetiedoilla. Rajatulle kiinteistökannalle lasketut ominaisjätekertymät jätelajeittain (kg/huoneistoneliömetri) kerrottiin Senaatti-kiinteistöjen ylläpidossa olevalla huoneistoalalla. Jätelaskennan jätetietojen otanta vastaa noin 45 % Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämästä kiinteistökannasta.

Jätteiden hyötykäyttötavat riippuvat paikallisten jätteenkäsittelylaitosten käytössä olevista käsittelymenetelmistä  ja -kapasiteetista sekä käytettävien urakoitsijoiden sopimuksista lähialueiden käsittelylaitosten kanssa.

Laskennassa esitetty jätteiden hyötykäyttöaste pitää sisällään jätteen hyötykäytön sekä materiaalina että energiana. Näin olleen tässä esitetty hyötykäyttöaste kuvaa hyötykäytön minimiosuutta, sillä osa sekajätteestä saattaa päätyä voimalaitoksen polttoaineeksi.