Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden ominaiskasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2012

Lisätietoa

Sähkö- ja lämmitysenergian kulutuksien pienentymisen ansiosta käytettäessä laskennassa aikaisempien vuosien mukaista sähköntuotannon CO2-päästökerrointa, saadaan ominaiskasvihuonekaasupäästöksi 53,4 kg CO2e/ brm2.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidettyjen kohteiden kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu energiankulutuksen seurantaan ja tietoon käytetyistä energialähteistä sekä kylmäaineista.

Vuoden 2012 päästölaskennassa käytettiin alueellisten lämmöntuottajien ilmoittamia päästöprofiileja (uusimpia ilmoitettuja) ja Suomen keskimääräistä kaukolämmön tuotannon päästöprofiilia vuodelta 2012 (Energiateollisuus Ry). Alueellisten lämpölaitosten päästöjen arviot perustuvat polttoainekohtaisiin ominaispäästöihin sekä vastaavan kokoluokan lämmityslaitosten päästömittauksiin.

Senaatti-kiinteistöissä kulutetun sähkön hiilidioksidipäästöt on laskettu keskimääräisen pohjoismaisen sähköntuotannon päästöprofiililla vuodelta 2011 (Energiateollisuus Ry). Päästöprofiilit ottavat huomioon, ettei myytyjen alkuperätakuiden/sertifikaattien hiilidioksidivapautta tule käytettyä useampaan kertaan.

Kylmäaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytettiin kylmäaineille määriteltyjä GWP -kertoimia, jotka vastaavat kylmäaineen ns. kasvihuonevaikutusta suhteessa hiilidioksidin vaikutukseen yläilmakehässä sadan vuoden vaikutusjaksolla  (Ks. jätteet ja kylmäaineet).