GRI

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku

  GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
+1. Strategia ja analyysi
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kyllä
1.2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Toiminnan vaikutukset
Toimintaympäristö ja trendit
Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja tulokset
Yhteiskuntavastuustrategia
Kyllä
+2. Organisaation kuvaus
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
2.1 Organisaation nimi Hallintomalli Kyllä
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Palvelut valtionhallinnolle Kyllä
2.3 Operatiivinen rakenne Organisaatio Katso myös Tilinpäätös 2012, sivu 1. Kyllä
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Organisaatio Kyllä
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Organisaatio Kyllä
2.6 Organisaation omistus ja juridinen muoto Hallintomalli Kyllä
2.7 Markkinoiden kuvaus Palvelut valtionhallinnolle
Toimialat
Kyllä
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Palvelut valtionhallinnolle
Yhteiskuntavastuun avainluvut
Kyllä
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella Tilinpäätös sivu 1. Kyllä
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Musiikkitalon sähköautomaatiojärjestelmä sai kansainvälisen KNOX-palkinnon. Yhteiskuntavastuuraporttimme 2011 oli Vastuullisuusraportointi 2012 kilpailussa julkisen sarjan paras. Kyllä
+3. Raportointiperiaatteet
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
Raportin kuvaus
3.1 Raportointiajanjakso Raportointiperiaatteet Kyllä
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Raportointiperiaatteet Kyllä
3.3 Raportointitiheys Raportointiperiaatteet Kyllä
Raportin laajuus ja rajaukset
3.4 Yhteystiedot

Senaatti.fi

Kyllä
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät) Olennaisuusmatriisi
Sidosryhmäyhteistyö
Kyllä
3.6 Raportin laskentarajat ja kattavuus Raportointiperiaatteet Kyllä
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Raportointiperiaatteet Kyllä
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus Raportointiperiaatteet Kyllä
3.9 Mittaus- ja laskentaperiaatteet Raportointiperiaatteet Kyllä
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.

Kyllä
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Raportointiperiaatteet Kyllä
GRI-sisältövertailu
3.12 GRI-sisältövertailu GRI Kyllä
Varmennus
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Ladattavat
Raportointiperiaatteet
Kyllä
+4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
Hallinto
4.1 Organisaation hallintorakenne Hallintomalli Kyllä
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Johtoryhmä ja hallitus Kyllä
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallintomalli
Johtoryhmä ja hallitus
Kyllä
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Hallintomalli Kyllä
4.5 Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen Hallintomalli Kyllä
4.6 Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä Hallintomalli Eturistiriitatilanteen välttämiseksi hallituksen jäsenten esteellisyydestä on ohjeistettu hallituksen työjärjestyksessä. Kyllä
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla Hallintomalli Hallituksen jäsenten pätevyyteen liittyviä vaatimuksia on linjattu mm. valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 7.6.2007. Kyllä
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Perustehtävät, arvot ja visio
Yhteiskuntavastuustrategia
Kyllä
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta Riskienhallinta on osa liiketoimintaa
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Ympäristövastuun johtaminen
Kyllä
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi Hallitus tekee vuosittain itsearvioinnin oman toiminnan kehittämiseksi. Kyllä
Ulkopuoliset sitoumukset
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Kiinteistövarallisuus
Riskienhallinta on osa liiketoimintaa
Kyllä
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin Energiankulutus Kyllä
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Toimialan kehittämiseen osallistuminen Kyllä
Sidosryhmävuorovaikutus
4.14 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmäyhteistyö Kyllä
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmäyhteistyö Kyllä
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Sidosryhmäyhteistyö Kyllä
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Asiakaskumppanuus ja asiakastyytyväisyys
Henkilöstö
Sidosryhmäyhteistyö
Kyllä
+Taloudellisen vastuun tunnusluvut
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Hallintomalli
Riskienhallinta on osa liiketoimintaa
Taloudellisen vastuun johtaminen
Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja tulokset
Yhteiskuntavastuustrategia
Kyllä
Taloudelliset tulokset Kyllä
EC1* Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Rahavirrat Kyllä
EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet Yhteiskuntavastuu
Ympäristöasioiden taloudellinen vaikutus
Kyllä
EC3* Eläkesitoumusten kattavuus Eläkekulujen määrä raportoitu tilinpäätöksen liitetiedossa 18. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä. Kyllä
EC4* Valtiolta saatu taloudellinen tuki Hallintomalli
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Rahavirrat
Kyllä
Markkinat
EC5 Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen minimipalkkaan Ei
EC6* Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä paikallisten toimittajien osuus Vastuulliset hankinnat Osittain
EC7* Paikallisen rekrytoinnin menettelytavat ja paikallisten johtajien osuus Ei olennainen Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Senaatti-kiinteistöt toimii Suomessa. Ei
Välilliset taloudelliset vaikutukset
EC8* Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat Ei tehty GRI:n tarkoittamia investointeja. Ei
EC9 Välilliset taloudelliset vaikutukset Talousrikollisuuden torjunta
Toiminnan vaikutukset
Kyllä
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku
+Ympäristövastuun tunnusluvut
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Riskienhallinta on osa liiketoimintaa
Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja tulokset
Yhteiskuntavastuustrategia
Ympäristövastuun johtaminen
Kyllä
Materiaalit Kyllä
EN1* Materiaalien käyttö Senaatti-kiinteistöillä ei omaa tuotantoa. Indikaattori ei olennainen palveluliiketoiminnassa. Ei
EN2* Kierrätysmateriaalien käyttö Senaatti-kiinteistöillä ei omaa tuotantoa. Indikaattori ei olennainen palveluliiketoiminnassa. Ei
Energia
EN3* Välitön energiankulutus Energiankulutus Osittain
EN4* Välillinen energiankulutus Energiankulutus Osittain
EN5 Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella saavutetut säästöt Energiankulutus
Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja tulokset
Osittain
EN6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi Energiankulutus
Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja tulokset
Osittain
EN7 Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessa Matkustamisen ympäristövaikutukset Osittain
Vesi
EN8* Vedenotto Vedenkulutus Pääosa vedestä tulee kunnallisista vedenottamoista. Kyllä
EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutus vaikuttaa merkittävästi Ei olennainen Senaatti-kiinteistöille. Pääosa vedestä tulee kunnallisista vedenottamoista. Ei
EN10 Veden kierrätys ja uudelleenotto Vettä ei nykyisellään kierrätetä. Kyllä
Luonnon monimuotoisuus
EN11* Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueet Luonnon monimuotoisuus Senaatti-kiinteistöt on tietoinen suojelualueista jotka omistaa. Valtaosa suojelualueista ovat Metsähallituksen omaisuutta minkä vuoksi niitä ei raportoida kokonaisuudessa. Osittain
EN12* Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Luonnon monimuotoisuus Kyllä
EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta Osittain
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Luonnon monimuotoisuus Kyllä
EN15 Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissä Ei
Päästöt ja jätteet
EN16* Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Päästöt ilmaan Kyllä
EN17* Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Matkustamisen ympäristövaikutukset Kyllä
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Matkustamisen ympäristövaikutukset
Päästöt ilmaan
Kyllä
EN19* Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Jätteet ja kylmäaineet Kyllä
EN20* Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain Päästöt ilmaan Osittain
EN21* Päästöt veteen ja jätevedet päästölajeittain Senaatti-kiinteistöjen päästöt vesistöihin eivät ole olennaisia. Jätevesipäästöt vesistöön ohjautuvat kunnallisiin tai kiinteistökohtaisiin jätevedenpuhdistamoihin. Ei
EN22* Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan Raportoitu jätteiden kokonaismäärä sekä hyötykäyttöaste. Jätteiden hyötykäyttötavat riippuvat paikallisten jätteenkäsittelylaitosten käsittelymenetelmistä ja -kapasiteetista. Osittain
EN23* Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus Ei merkittäviä vuotoja raportointikaudella. Kyllä
EN24 Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuus Ei
EN25 Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus Ei
Tuotteet ja palvelut
EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Jätteet ja kylmäaineet
Päästöt ilmaan
Kyllä
EN27* Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin Ei olennainen Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöt toimii palveluliiketoiminnassa. Ei
Määräystenmukaisuus
EN28* Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Jätteet ja kylmäaineet
Päästöt ilmaan
Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella. Kyllä
Kuljetukset
EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Matkustamisen ympäristövaikutukset Osittain
Yleiset
EN30 Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit Ympäristöasioiden taloudellinen vaikutus Osittain
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku
+Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
Työntekijät ja työolosuhteet Kyllä
Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen Henkilöstö
Henkilöstöjohtaminen
Senaatti-kiinteistöt panostaa moniosaamiseen ja koulutukseen
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja tulokset
Kyllä
Työvoima
LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittain Henkilöstö Kyllä
LA2* Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstö

Vuoden aikana lähteneistä 3 henkilöä oli 30-50-vuotiaita ja 20 henkilöä yli 50-vuotiaita. Lähteneistä miehiä oli 17 ja naisia 6.

Kyllä
LA3* Henkilöstöetuudet kokoaikaisille, joita ei ole tarjottu määrä- tai osa-aikaisille työntekijöille Henkilöstö

Kaikki Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat edut ovat koko henkilökunnan käytettävissä, lukuun ottamatta autoetua, joka on ainoastaan vakituisilla työntekijöillä.

Kyllä
Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet
LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta

Henkilöstöstä 53 % kuuluu ammattijärjestöihin. Kaikki työntekijät ylintä johtoa lukuun ottamatta kuuluvat työehtosopimuksen piiriin.

Kyllä
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika

Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen YT-lainsäädäntöä.

Kyllä
Työterveys- ja turvallisuus
LA6 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta

Koko henkilöstö on työsuojelutoimikunnan piirissä. Henkilöstöllä on neljä luottamusmiestä, yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, jotka vastaavat työsuojeluun liittyvistä käytännön asioista. Työsuojelun toimenpiteet on kirjattu neuvottelukunnassa käsiteltävään yhteiseen työhyvinvointi- ja tyky-vuosisuunnitelmaan.

Kyllä
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat

Raportoitu tapaturmataajuus, tapaturmien lukumäärä, sairauspoissaoloprosentti ja keskimääräiset sairauspäivät. Ammattitauteja ei todettu ja kuolemantapauksia ei tapahtunut raportointikaudella.

Kyllä
LA8* Työntekijöiden, perheiden ja paikallisyhteisön jäsenten valistus vakavista sairauksista Henkilöstö Kyllä
LA9 Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssa Ei
Koulutus
LA10* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Senaatti-kiinteistöt panostaa moniosaamiseen ja koulutukseen Kyllä
LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Henkilöstö
Senaatti-kiinteistöt panostaa moniosaamiseen ja koulutukseen
Kyllä
LA12 Kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö

Vakituisesta henkilöstöstä 98,35 % on käynyt kehityskeskustelun.

Kyllä
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
LA13* Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Henkilöstö Kyllä
LA14* Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin

Naisten ja miesten palkkoja käsitellään palkkausjärjestelmän kehittämisryhmässä. Henkilöstön palkkoja on verrattu ammattiryhmittäin ja sukupuolen mukaan eikä palkitsemisessa ole havaittu epäkohtia.

Ei
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku
+Ihmisoikeudet
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen Henkilöstöjohtaminen
Talousrikollisuuden torjunta
Vastuulliset hankinnat
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Kyllä
Investointi- ja hankintakäytännöt
HR1* Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointisopimuksissa ja investointien yhteydessä tehdyt ihmisoikeusarvioinnit Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen eettiset periaatteet. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset urakoitsijoilta. Lisäksi verottajalle tehdään ilmoitukset kaikista sopimuksista. Osittain
HR2* Merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien osuus, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen eettiset periaatteet. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset urakoitsijoilta. Lisäksi verottajalle tehdään ilmoitukset kaikista sopimuksista. Osittain
HR3 Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Kaikki senaattilaiset ovat suorittaneet eettisiin toimintaperiaatteisiin liittyvän verkkotentin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Osittain
Syrjinnän kielto
HR4* Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet Syrjintätapauksia ei tullut esiin raportointikaudella. Kyllä
Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
HR5* Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattuna Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Kaikki työntekijät johtoa lukuun ottamatta kuuluvat työehtosopimusten piiriin.  Kyllä
Lapsityövoima
HR6* Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen omassa toiminnassa.  Kyllä
Pakko- ja rangaistustyövoima
HR7* Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen omassa toiminnassa. 
Turvallisuuskäytännöt
HR8 Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määrä Ei
Alkuperäiskansojen oikeudet
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteet Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella. Kyllä
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku
+Yhteiskunta
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen Vastuulliset hankinnat
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja tulokset
Kyllä
Paikallisyhteisöt Kyllä
SO1* Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat Kaavoitukseen osallistuminen
Talousrikollisuuden torjunta
Kyllä
Korruptio
SO2* Korruptioanalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden osuus ja määrä Erillisiä liiketoimintayksikkökohtaisia korruptioanalyysejä ei ole tehty. Korruptio otetaan riskienhallinnan arviointiin mukaan tarvittaessa. Ei
SO3* Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Kaikki senaattilaiset ovat suorittaneet eettisiin toimintaperiaatteisiin liittyvän verkkotentin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Kyllä
SO4* Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet Korruptiotapauksia ei tullut esiin raportointikaudella. Kyllä
Poliittinen vaikuttaminen
SO5* Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen Toimialan kehittämiseen osallistuminen
Toiminnan vaikutukset
Kyllä
SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Senaatti-kiinteistöt ei anna tukea poliittisille tahoille. Kyllä
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Vastuulliset hankinnat Kyllä
Määräystenmukaisuus
SO8* Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot Tilinpäätös sivu 11. Kyllä
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku
+Tuotevastuu
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen Asiakaskumppanuus ja asiakastyytyväisyys
Sisäilma
Turvallisuus
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja tulokset
Kyllä
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Kyllä
PR1* Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Sisäilma
Turvallisuus
Kyllä
PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Ei rikkomuksia raportointikaudella. Kyllä
Tuotteisiin liittyvät merkinnät
PR3* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio sekä merkittävien tuotteiden ja palvelujen osuus, joita vaatimukset koskevat Energiankulutus Kiinteistöjen energiatehokkuusluokat. Kyllä
PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella. Kyllä
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset Asiakaskumppanuus ja asiakastyytyväisyys Kyllä
Markkinointiviestintä
PR6* Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen Ei olennainen. Senaatti-kiinteistöjen markkinointi on vähäistä toiminnan luonteen vuoksi valtion liikelaitoksena. Ei
PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella. Kyllä
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella. Kyllä
Määräystenmukaisuus
PR9* Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiot Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella. Kyllä
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku
+Rakennus- ja kiinteistöalan toimintaindikaattorit
GRI:n sisältö Osio Huomiot Sisältyy
CRE1* Rakennusten energiaintensiteetti Energiankulutus Osittain
CRE2* Rakennusten vesi-intensiteetti Vedenkulutus Osittain
CRE3* Rakennusten kasvihuonekaasupäästöintensiteetti Päästöt ilmaan Kyllä
CRE8 Kestävään kehitykseen liittyvien sertifiointi-, luokittelu- sekä merkintäohjelmien tyyppi ja lukumäärä uudisrakentamisessa, hallinoinnissa, hallussapidossa sekä saneerauksessa. Energiankulutus Osittain
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku