Työmaalta kerätään ympäristötietoa

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt vuoden 2012 aikana ýhdessä Pöyryn kanssa rakennushankkeiden tiedonkeruujärjestelmän, joka otettiin käyttöön kuluvan vuoden alusta. Järjestelmä palvelee ympäristöasioiden ja työturvallisuuden johtamista ja seurantaa rakennushankkeissa.

Senaatti-kiinteistöt edellyttää kaikkien uudis- ja peruskorjaushankkeiden pääurakoitsijoita raportoimaan työmaiden energian- ja vedenkulutusta sekä jätemääriä. Raportointivelvollisuus sisältää myös työturvallisuuden, jonka toteutumista tarkkaillaan TR-mittauksien (Rakennustyömaan työturvallisuuden havainnointimenetelmä) tulosten, työtapaturmista johtuvat sairauspoissaolojen, sekä läheltäpititilanteiden osalta. Raportointi tapahtuu kvartaaleittain lukuun ottamatta kokonaisinvestoinniltaan alle miljoonan euron hankkeita, joilta raportointia vaaditaan kertaluontoisesti hankkeen päättyessä.

Senaatti-kiinteistöjen yhtenä kestävän kehityksen tavoitteena on jo pitkään ollut uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden ympäristökuormituksen minimointi. Uusille investointihankkeille tehtävään tarveselvitykseen kuuluvat aina ympäristöselvitys ja lisäksi hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat hankekohtaiset ympäristötavoitteet. Uusi raportointijärjestelmä palvelee tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja ohjaa edelleen kunnianhimoisempien tavoitteiden asettamiseen.

Uuden raportointijärjestelmän myötä  rakennushankkeiden ympäristövaikutusten raportointi tarkentuu vastaamaan toteutuneita energiankulutuksia ja jätemääriä.  Jatkossa on tarkoitus kartoittaa raportointijärjestelmän laajentamista koskemaan myös materiaalien kulutusta.