”Hankintatoimi perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategian ja valtion hankintastrategian linjauksiin. Tavoitteena on kokonaisratkaisu, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää”.

Senaatti-kiinteistöt on merkittävä palveluiden ostaja. Liiketoiminta rakentuu vahvasti ulkopuolisten palveluntuottajien osaamiseen. Senaatti-kiinteistöillä on uusi hankintastrategia, jossa määritellään hankintojen johtamisjärjestelmät ja vuosien keskeiset tavoitteet vuosille 2012-2014.

Vuoden 2012 keskeiset tavoitteet ja tulokset

  • Hankintojen johtamismallia on selkeytetty vahvistamalla investointi- ja rakennuttamisyksikköä merkittävästi ja lisäämällä omaa osallistumista suurten rakennushankkeiden johtamiseen.
  • Hankinnan strategista asemaa on vahvistettu laatimalla investointihankintakategorialle oma hankintasuunnitelma ja jatkamalla hankinnan sähköistystä.
  • Toimittajaverkoston ja toimittajuuden hallintaa on kehitetty uusimalla rakennuttajakonsulttisopimukset ja lisäämällä hankintasopimuksiin talousrikollisuuden torjuntaosio.
  • Kannattavuutta ja tuottavuutta on parannettu johtamisen kehittämisellä, jotta vähennetään epäonnistumisista johtuneita menetyksiä.

Vastuullisuus hankinnoissa

vastuullisuus hankinnoissa

Talousrikollisuuden torjunnassa sanoista tekoihin

Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan erillisen toimenpideohjelman, jossa asetetaan toimittajille vaatimuksia mm. lakisääteistä tiukemmista pätevyyksistä sekä rajoituksia urakoiden ketjuttamiseen.  

Senaatti-kiinteistöt teki kertomusvuonna kolmeen rakennuskohteeseen tarkastuskäynnin. Tarkastusten perusteella talousrikollisuuden torjuntaohjeita päivitetään, ja tammikuussa 2013 pidettiin aiheeseen liittyvä koulutustilaisuus hankevastuuhenkilöille ja Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajakonsulttikumppaneille.

Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat

Valtioneuvoston hankintastrategian mukaan vuonna 2015 kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa on otettava huomioon ympäristönäkökulma.

Senaatti-kiinteistöjen kestävät hankinnat liittyvät ennen kaikkea investointeihin, eli uudis- ja peruskorjauksiin, joissa kiristyvät energiavaatimukset asettavat uudenlaisia tavoitteita muun muassa rakennusten suunnittelulle.

Senaatti-kiinteistöillä on käytössään ekologisen rakennuttamisen -menetelmä, jonka keskeisiä osia ovat hankkeelle tarveselvitysvaiheessa tehtävä ympäristöselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat ympäristötavoitteet.

Ympäristötavoitteista tärkeimpiä ovat rakennuksen

  • energiankulutus
  • tilojen muunneltavuus
  • tilatehokkuus.

Myös sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät ja rakennusmateriaalien terveellisyys, rakennuksen huollettavuus ja korjattavuus otetaan huomioon hankinnoissa. Käytettäville materiaaleille asetetaan sisäilmaolosuhteisiin, elinkaareen, energiatehokkuuteen ja kierrätettävyyteen liittyviä vaatimuksia, samoin ylläpidossa on mm. ilmastoinnin suodattimille asetettu vastaavia vaatimuksia.

Rakennuksille asetetaan käyttöikätavoite ja laaditaan rakennusosakohtainen käyttöikäsuunnitelma. Ympäristötavoitteiden toteutumista arvioidaan sekä suunnitteluvaiheessa että käyttöönoton yhteydessä.

Kestävät kilpailutuskäytännöt

Valtion liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt noudattaa julkisia hankintoja koskevia säännöksiä, jotka ohjaavat varsin yksityiskohtaisesti hankintamenettelyä, siihen liittyvää ilmoittamista, määräaikoja ja päätöksentekoa.

Keskeisinä periaatteina ovat tarjoajien tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyyden vaatimus sekä kilpailumenettelyn läpinäkyvyys.

Hankinnoissa on tähän mennessä turvauduttu pääosin perinteisiin kilpailutusmenetelmiin, joskin erilaisia uusia kokeiluja on tehty. Esimerkkinä voidaan mainita palkkio-sanktio-mallit rakennuttajakonsulttisopimuksissa, projektijohtourakoinnin lisääminen ja kokeilu myös taloteknisessä urakoinnissa.

Myös ympäristönäkökohtia on otettu entistä enemmän huomioon kilpailukriteereissä. 

Uusia toimintamalleja hankintatoimessa

Senaatti-kiinteistöt on edistänyt kestävän kehityksen toimintamalleja hankintatoimessaan muun muassa ottamalla käyttöönsä sähköisen hankintajärjestelmän.

Vuonna 2012 se otettiin käyttöön myös investointeihin liittyvissä hankinnoissa. Verkkolaskutus on ollut Senaatti-kiinteistöissä käytössä jo useamman vuoden ajan ja tällä hetkellä verkkolaskuja vastaanotetaan 65 % kaikista laskuista (v. 2011 56 %).

Hankintoihin liittyvät riita-asiat

Senaatti-kiinteistöillä oli vuoden lopussa vireillä yksi asia markkinaoikeudessa, yksi asia hallinto-oikeudessa ja yksi asia korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Käräjäoikeudessa vireillä oli seitsemän riita-asiaa. Merkittävimmät vireillä olevat riita-asiat olivat Senaatti-kiinteistöjen ja Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:n välinen Nanotalon urakkaa koskeva riita, jossa erimielisyyden suuruus on noin 2,4 miljoonaa euroa sekä Senaatti-kiinteistöjen ja YIT Rakennus Oy:n välinen Säkylän muonituskeskuksen urakkaa koskeva riita, jossa erimielisyyden suuruus on noin 0,5 miljoonaa euroa. Muut vireillä olevat riita-asiat ovat taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä.

Otaniemessä sijaitsevan Micronovan tulipalon vakuutuskorvausasia ratkesi ja sen mukaan If Vahinkovakuutusyhtiö Oy velvoitettiin maksamaan Senaatti-kiinteistöille korvauksia yhteensä noin 4 miljoona euroa.