”Senaatti-kiinteistöjen toiminta perustuu palvelujen ostamiseen, minkä vuoksi ostettavien palvelujen laadunhallinta on keskeinen osa Senaatti-kiinteistöjen toimintaa.

Vuoden 2012 keskeiset tavoitteet ja tulokset
 

Asiakkaiden työympäristö- ja toimitilatarpeiden laadukas ratkaiseminen ja hyvien palvelukokemusten tuottaminen sekä toiminnan yhtenäistäminen laadun varmistamiseksi.  

  • Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Senaatti-kiinteistöt perusti kertomusvuonna uuden, tilaratkaisuprosessin. 
  • Uudessa hankintastrategiassa yksi painopisteistä on laadun turvaaminen.

Käyttäjätyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla

  • Käyttäjätyytyväisyys on tutkimuksen mukaan pystytty pitämään hyvällä tasolla, vaikka vuoden 2011 tuloksiin verrattuna tuloksissa on pientä heikkenemistä.  Keskeisin kehittämisen kohde on sisäilma.

Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin kertoo työn laadusta

Senaatti-kiinteistöjen hankintapäätökset perustuvat rakennusurakoita lukuun ottamatta pääsääntöisesti laatuarviointeihin, ja luvattua laatua valvotaan myös jatkuvasti. Laatukriteereitä on sisällytetty myös kiinteistönhoidon kumppanuusohjelmiin.

Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon laatua seurataan myös vuosittain järjestettävällä tutkimuksella, jossa kartoitetaan miten tyytyväisiä rakennusten käyttäjät ovat tiloihin, palveluihin ja palvelutasoon. Kyselyn tulokset käydään läpi yhteistyössä palveluntuottajien kanssa ja sovitaan kehitettävät asiat. Myös kumppanuuskokouksissa käydään läpi säännöllisesti palveluntuottajan laatuasiat kyselyjen ja reklamaatioiden pohjalta.

Laadukkuus rakennushankkeissa

Rakennushankkeiden laadulla on ratkaiseva merkitys muun muassa energiankulutukselle ja sisäilmalle, sillä parhaimmatkaan rakenteet ja järjestelmät eivät toimi, jos työnlaadussa on tapahtunut virheitä tai huolimattomuuksia.

Senaatti-kiinteistöt sisällyttää rakennushankkeisiinsa keskimääräistä enemmän valvontaa, koska kokemuksen mukaan valvonnalla on positiivisia vaikutuksia laadulle. 

Rakennuttajakonsultin palkkiojärjestelmässä yhtenä kriteerinä on hankkeen vastaanoton puutteiden määrä. Takuuajan energiakulutusta seurataan ja verrataan tavoitteisiin vuoden ja kahden vuoden jälkeen vastaanotosta. Laadun turvaaminen on myös yksi hankintastrategian keskeisiä aiheita.

Senaatti-kiinteistöjen prosessiorganisaatio

Senaatti-kiinteistöjen prosesseissa määritellään toimintatavat ja käytettävät työkalut, joilla varmistetaan Senaatti-kiinteistöjen strategian ja hyvän hallintotavan mukaisten toimintaperiaatteiden toteutuminen.

Yhteiskuntavastuu ja laadunhallinta kattavat koko Senaatti-kiinteistöjen toimintakentän. Operatiivisen yksikön johtajan vastuulla on varmistaa, että yhteiskuntavastuu ja laadunhallinta otetaan huomioon kaikissa prosesseissa.