Talousrikollisuuden torjunta

”Kaikki rakennus- ja kiinteistöalalla vastuullisesti toimivat osapuolet haluavat olla mukana kehittämässä keinoja talousrikollisuuden torjumiseksi. On kyse sekä koko alan että sillä toimivien yritysten maineesta. Kyse on paitsi taloudellisista näkökulmista, myös laatuun liittyvistä tekijöistä.” 

Vuoden 2012 keskeiset tavoitteet ja tulokset

  • Uudet  talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjeet otettiin käyttöön ja niitä esiteltiin toimialan eri tilaisuuksissa
  • Senaatti-kiinteistöt otti kertomusvuonna käyttöönsä Tilaajavastuu.fi:n Valvoja-palvelun
  • Talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät vaatimukset ovat mukana myös kiinteistönhoidon Palkki-sopimuksissa
  • Senaatti-kiinteistöt järjesti aiheeseen liittyvää koulutusta ja sitä jatketaan myös vuonna 2013.

Talousrikollisuuden torjunnasta hyötyvät kaikki

Talousrikollisuuden torjunta nousi näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun vuonna 2011. Merkittävänä rakennuttajana Senaatti-kiinteistöt halua olla myös edelläkävijä talousrikollisuuden kitkemisessä pois rakennus- ja kiinteistöalalla.

Senaatti-kiinteistöjen näkökulmasta talousrikollisuuteen liittyvät taloudellinen ja yhteiskuntavastuullinen näkökulma sekä maineriski. Useimmiten rikollisuus kytkeytyy yhteistyökumppaneiden ja palveluyritysten käyttämään alihankintaan.

Senaatti-kiinteistöt otti vuoden 2012 alusta käyttöön uudet toimintaohjeet yhteistyökumppaneille talousrikollisuuden torjuntaan. 

Uuden toimintatavan mukaan Senaatti-kiinteistöt:

  • vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoita
  • tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa
  • vaatii urakoitsijoilta RALA-pätevyyttä tai vastaavaa
  • sopimussakot tulevat maksettaviksi sopimusten vastaisista urakoiden ketjuttamisista tai muista laiminlyönneistä
  • suosittelee urakoitsijoille liittymistä Tilaajavastuu.fi -palveluun tai toimittamaan erikseen lain edellyttämät selvitykset.

Käytännön toimia

Senaatti-kiinteistöt otti kertomusvuonna käyttöönsä Tilaajavastuu.fi:n Valvoja-palvelun, jolla voidaan jatkuvasti seurata palvelussa mukana olevien toimijoiden tilannetta. Senaatti-kiinteistöt edellytti lakisääteisten veronumerollisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä uusilla työmailla 1.9.2012 alkaen. Vuoden 2012 alusta Senaatti-kiinteistöt sisällytti kaikkiin uusiin rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin sopimuksiin sopimussakot.

Urakkasopimuksiin on otettu mukaan toimintavuoden alusta lähtien sopimuslauseke, jolla vastuutetaan myös urakoitsijat aliurakoitsijoineen noudattamaan Senaatti-kiinteistöjen ohjetta talousrikollisuuden torjunnassa. Senaatti-kiinteistöjen talousrikollisuuden toimintaohjeet on julkaistu Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilla.

Kiinteistönhoito mukana

Talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät vaatimukset ovat mukana myös kiinteistönhoidon Palkki-sopimuksissa. Palkki-kumppanit ovat lisäksi sitoutuneet noudattamaan talousrikollisuuden torjuntaan liittyviä ehtoja myös muissa aiemmin kilpailutetuissa Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdyissä sopimuksissa.

Vuonna 2012 tehtyihin uusiin puitesopimusmalleihin on otettu mukaan talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät ehdot. Uudet sopimusmallit otetaan alueilla käyttöön sitä mukaan kun puitesopimukset kilpailutetaan. 

Systemaattista koulutusta kumppaneille ja henkilöstölle

Senaatti-kiinteistöt on panostanut oman henkilöstönsä systemaattiseen koulutukseen ja järjesti alueelliset koulutukset keväällä 2012 hankevastuuhenkilöille ja konsulttikumppaneille.

Kaikille niille senaattilaisille, jotka työssään käyvät työmaalla, on hankittu kertomusvuonna veronumerolliset henkilökortit. Senaattilaisten samoin kuin rakennuttajakonsulttikumppaneiden edellytetään pitävän henkilökortteja näkyvästi esillä työmailla. 

Asia on myös tuotu näyttävästi julkisuuteen ja esitelty kiinteistö- ja rakennusalan eri foorumeilla. 

Työmaatarkastukset alkoivat

Toimintavuoden syksyllä Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus ja investointiryhmä tekivät talousrikollisuuden tarkastusiskut kolmeen kohteeseen. Tulosten perusteella Senaatti-kiinteistöjen toimintaohjeita tarkennetaan ja hankevastuuhenkilöille ja rakennuttajakonsulttikumppaneille järjestettiin tammikuussa 2013 jatkokoulutus.