Kumppanuus toimittajien kanssa

Senaatti-kiinteistöjen palvelutuotanto perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen palvelutoimittajien kanssa. Kumppanuuksien tavoitteena on tukea Senaatti-kiinteistöjen asiakaspalvelua, liiketoimintaa ja kasvattaa tuottavuutta.

Vuoden 2012 keskeiset toimenpiteet

  • Kumppanuuksien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Kertatoimittajien määrä pysyi edelleen suurena ja kokonaisuudessaan toimittajien määrä kasvoi, joten tältä osin ei päästy tavoitteisiin.
  • Vuoden 2012 alussa astuivat voimaan uudet aluekohtaiset investointien rakennuttajakonsulttisopimukset.
  • Kehitystarpeita on edelleen rakentamisen laadussa ja kustannusten hallinnassa. Tavoitteiden edistämiseksi Senaatti-kiinteistöt perusti kertomusvuonna investointi- ja rakennuttamisyksikön.
  • Senaatti-kiinteistöjen Palkki-sopimusjärjestelmä on saanut laajaa arvostusta alan toimijoiden keskuudessa.
  • Senaatti-kiinteistöt ja yhteistyökumppanit ovat aktiivisesti tehneet työtä verkkolaskutuksen lisäämiseksi. Verkkolaskuja vastaanotetaan tällä hetkellä 65 % kaikista laskuista (v. 2011 56 %).

Kumppanitoimittajien määrä väheni

Senaatti-kiinteistöjen kumppanuudet ovat pääosin operatiivisia 2-4 vuoden välein kilpailutettavia puite- tai vuosisopimuksia, jotka ovat sekä valtakunnallisia että alueellisia.

Vuonna 2012 kumppanitoimittajia oli 54 (vuonna 2011 61 kappaletta). Näiden operatiivisten kumppanuuksien ja puitesopimusten tavoitteena on kattaa kaikki lukumäärältään ja rahavirraltaan merkittävät hankinnat ja vähentää kertatoimittajien määrää.

Kertatoimittajien määrä on edelleen suuri. Senaatti-kiinteistöillä oli kertomusvuonna yhteensä noin 4200 (4000) toimittajaa, joista kertatoimittajia oli noin 1500. Rahavirrasta 80 % syntyy noin 200 toimittajan laskutuksesta.

Ostot ja hankinnat painottuvat rakentamiseen ja kunnossapitoon

Vuonna 2012 toimittajille maksettiin 379 (408) miljoonaa euroa eli noin 61 (70) prosenttia Senaatti-kiinteistöjen liikevaihdosta. Investointien osuus ostoista oli 52 (60) prosenttia. Ostojen määrä laski edellisestä vuodesta, mikä selittyy pitkälti investointien vähentymisellä.

Taloudellisesti Senaatti-kiinteistöjen suurimmat hankinnat ovat rakentamiseen ja rakennusten kunnossapitoon liittyvät suunnittelu- ja rakentamispalvelut sekä kiinteistönhoitoon liittyvät palvelut.

Asiakkaille tarjottavat asiantuntija- sekä käyttäjäpalvelut ovat kustannusvaikutukseltaan edellisiä selvästi pienempiä, mutta toiminnan tuloksellisuuden kannalta niillä on suuri merkitys. Palveluhankinta perustuu puitesopimusmenettelyyn. Käyttäjäpalveluiden hankinnassa on hyödynnetty suurelta osin Hanselin kilpailuttamia sopimuksia.

 

Hankintojen jakautuminen vuonna 2012, milj. euroa

 

Rakennushankkeet (lähinnä urakat)

176

Kunnossapitotyöt (lähinnä urakat)

39

Energia ja vesi

45

Kiinteistönhoito ja – huolto

31

Konsulttipalvelut (rak.suunnittelu ml.)

25

Toimitilavuokrat

42

Muut hankinnat

20

Yhteensä

378

Operatiiviset kumppanit

Merkittävimmät valtakunnalliset kumppanuudet ovat ylläpitoon kuuluvat kiinteistönhoidon valtakunnalliset Palkki-kumppanit sekä kunnossapidon alueelliset konsultti-, suunnittelija- ja urakoitsijakumppanit. Palkki-kumppaneita on viisi, ja Palkki-nimi viittaa näiden kumppaneiden kanssa käytössä olevaan palkitsevan kiinteistönhoidon sopimusmalliin.

Investointitoiminnassa kumppanuuksia on solmittu vain rakennuttajakonsulttien kanssa. Vuoden 2012 alussa astui voimaan uudet aluekohtaiset investointien rakennuttajakonsulttisopimukset.

Tavoitteena laadukas ja kustannustehokas toiminta

Pidempiaikaisten kumppanuuksien tavoitteena on ylläpito- ja investointitoiminnan parempi laatu sekä kustannustehokas toiminta.

Kaikki kumppanit koulutetaan sopimuskauden alussa hyödyntämään Senaatti-kiinteistöjen toimintamalleja ja järjestelmiä. Lisäksi vuosittain pidetään 1-2 kehityskokousta toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Saavutetut tulokset ovat olleet erittäin hyviä erityisesti ylläpidossa. Palkki-sopimusjärjestelmä on saanut laajaa arvostusta myös Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolella.