Yhteiskuntavastuu on tekoja. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.
 
Petri Turun ajatuksia talousrikollisuudesta
 
Ilman tietoa ei voi johtaa. - Tanja Rytkönen-Romppanen ja Jouni Rutanen
 
Esa Halmetojan mietteitä energiatehokkuudesta

Yhteiskuntavastuu- raportti 2012

Vuonna 2012 yhteiskuntavastuun painopistealueina olivat erityisesti talousrikollisuuden torjuminen, energiatehokkuuden parantaminen ja tilatietopalvelun edistäminen valtionhallinnossa. 

Yhteiskuntavastuuraportti on osa vuoropuhelua, jota Senaatti-kiinteistöt käy sidosryhmiensä kanssa. 

Tämä on Senaatti-kiinteistöjen 11. vuosittainen Global Reporting Initiativen (GRI) suosituksen mukaisesti laadittu yhteiskuntavastuuraportti. Raportti kuvaa toimintamme riskit, mahdollisuudet ja tavoitteet yhteiskuntavastuun näkökulmista sekä saavutetut tulokset vuodelta 2012. Raportin liitteenä on hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Yhteiskuntavastuuraportin numeeriset tiedot ovat riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamia. 

Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja tulokset

GRI-taulukko

Senaatti-kiinteistöt raportoi yhteiskuntavastuustaan kansainvälisen ohjeistuksen eli GRI:n mukaisesti.  Raportointi vastaa GRI G3-ohjeiston soveltamistasoa B+ ja GRI:n rakennus- ja kiinteistötoimialan toimialaohjeistusta (Construction and Real Estate sector supplement, CRESS) soveltuvin osin.